W listopadzie 2017 r. M-ŚTO zakończyło projekt Ochrona pójdźki w południowo – zachodniej części Mazowsza. Jego realizacja możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pójdźka Athene noctua jest bardzo nielicznym gatunkiem lęgowym. Na przełomie XX/XXI wieku, jej liczebność oceniana była na 1000 – 1500 par (Grzywaczewski 2006)  w skali kraju i wykazuje tendencję spadkową, bowiem dla lat 2008 – 2012 ocena ta wynosi już 500 – 1000 par (Chodkiewicz et al. 2015). Na Mazowszu gatunek ten jest względnie liczniejszy w zachodniej, wschodniej i środkowej części. W południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego, na pograniczu z województwami świętokrzyskim i częściowo łódzkim jest bardzo nieliczny, należy do rzadkości lub nie występuje. Brak systematycznych i planowych obserwacji nie pozwalał na dokładniejsze określenie statusu pójdźki w tej części województwa.

Celem projektu było rozpoznanie liczebności i rozmieszczenia, oraz monitoring wcześniej znanych (współczesnych i historycznych) stanowisk pójdźki Athene noctua w południowo – zachodniej części woj. mazowieckiego, oraz rozpoczęcie działań ochronnych w stosunku do tego gatunku.

Działania prowadzono na obszarze 5 powiatów: szydłowieckiego, przysuskiego, radomskiego, białobrzeskiego i grójeckiego. Skontrolowano obszar o powierzchni ok. 241 160 ha. Wykonano inwentaryzację terenową oraz skontrolowano wcześniej znane miejsca występowania pójdźki. Łącznie zinwentaryzowano 26 stanowisk pójdźki. Ponadto na 7 znanych wcześniej (historycznych) stanowiskach nie wykazano obecności ptaków.

Następnie w wytypowanych wcześniej miejscach rozwieszono 40 budek lęgowych. Zainstalowano również 10 drewnianych słupków "czatowni” dla ułatwienia ptakom polowań. Wybierając lokalizacje budek i "czatowni”, kierowano się głównie charakterem siedlisk, aktualnym występowaniem gatunku, informacjami od mieszkańców o historycznym występowaniu pójdźki.
Podczas realizacji projektu prowadzono również edukację ekologiczną wśród mieszkańców kontrolowanych miejscowości.  

Na południu Mazowsza występowanie pójdźki jest nadal słabo rozpoznane. Dlatego też chcielibyśmy kontynuować podobne działania w przyszłości. Pozwoli to również na sprawdzenie efektywności podjętych działań ochronnych.    

Projekt: Ochrona pójdźki w południowo – zachodniej części Mazowsza

Okres realizacji: czerwiec – październik 2017 r.

"Ochrona pójdźki w południowo-zachodniej części Mazowsza” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23 687,00 zł.

wfosigw.jpg