abstract – no 23 2018

 • Zrożnicowanie śpiewow dziwonii Erythrina erythrina w Dolinie Kostrzynia w 2015 roku.
 • Rożnice w preferencji miejsc gniazdowania u rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus i rybitwy czarnej Chlidonias niger w środkowo-wschodniej Polsce.
 • Ptaki lęgowe zabudowy mieszkalnej Siedlec.
 • Stan awifauny Jeziora Zgorzała w Warszawie po rekultywacji.
 • Płazy i gady Lasów Cisowsko-Orłowińskich.
 • Płazy i gady Lasów Suchedniowskich.
 • Pijawczaki z rodzaju Branchiobdella (Annelida: Clitellata) na raku szlachetnym Astacus astacus Linnaeus, 1758 z rzeki Mogielanki.
 • Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w parkach warszawskich.
 • Nowe stanowisko babki marmurkowej Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) w Wiśle na wysokości Góry Kalwarii.
 • Pierwsze stwierdzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze stwierdzenie srokosza stepowego Lanius excubitor homeyeri na Nizinie Mazowieckiej.
 • Trzecie stwierdzenie puszczyka uralskiego Strix uralensis na Mazowszu.
 • Występowanie ptaków wodno-błotnych na efemerycznym zbiorniku śródpolnym pod Zakroczymiem (Nizina Północnomazowiecka).
 • Pokarm uszatki Asio otus na zimowisku w Siedlcach.
 • Zimowy pokarm uszatki Asio otus na Równinie Łowickiej.
 • Obserwacja intensywnego żerowania gawrona Corvus frugilegus na nasionach słonecznika ogrodowego Helianthus annuus oraz wyliczenie jego letniego dziennego bilansu energetycznego.
 • Gniazdowanie sikory ubogiej Poecile Palustris w słupku ogrodzeniowym.
 • Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich.
 • Nowe stanowiska popielicy Glis glis na Roztoczu Zachodnim.
 • Ssaki w diecie puszczyka Strix aluco w Woli Zadybskiej (Południowo-Wschodnie Mazowsze).
 • Sprawozdanie z projektu znakowania krzyżówki Anas platyrhynchos na obszarze Aglomeracji Warszawskiej w latach 2015-2018.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2018 roku.
 • Jaki to był ornitologiczny rok 2017 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 22 2017

 • Ptaki lęgowe Lasu Golickiego koło Siedlec.
 • Awifauna lęgowa stawów rybnych w Rudzie w okresie 1980-2016.
 • Ptaki lęgowe zarastających turzycowisk na stawach rybnych koło Siedlec.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków terenów otwartych Wilanowa.
 • Migracja ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych w dolinie Bzury.
 • Jesienny pokarm uszatki Asio otus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Zgrupowania biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) tarasu zalewowego Wisły w Warszawie.
 • Oblaczek granatek Amata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) w Puszczy Kozienickiej.
 • Pierwsze stwierdzenie świstuna amerykańskiego Mareca americana na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze pewne lęgi hełmiatki Metta rufina na Nizinie Mazowieckiej.
 • Kolejny lęg sóweczki Glaucidium passerinum w Ostoi Biebrzańskiej (PLB200006) i sytuacja gatunku na tym terenie.
 • Drobne ssaki w pokarmie sów (Strigiformes) w dolinie Bzury.
 • Nocek bechsteina Myotis bechsteinii jako ofiara uszatki Asio otus na Roztoczu Zachodnim.
 • Nowe pozazimowe stwierdzenie nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Sudetach.
 • Stanowiska szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Eulamellibranchia: Unionidae) w środkowej Wiśle.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w środkowej Wiśle.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2017 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2016 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Uwagi o książce: Janiszewski T., Podlaszczuk P., Wojciechowski Z. (red.). 2014. Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

abstract – no 20 2015

 • Awifauna lęgowa obszaru Natura 2000 doliny Wkry i Mławki.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków zasiedlających stawy rybne w Wildze w roku 1981 i 2014.
 • Awifauna lęgowa łęgu przystrumykowego nad Mogielanką w środkowej Polsce.
 • Awifauna lęgowa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góra Dębowa koło Mławy.
 • Dynamika jesiennej wędrówki ptaków w krajobrazie rolniczym pod Radzyniem Podlaskim (Nizina Południowopodlaska).
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie garwolińskim w latach 1984 i 2015.
 • Zimowanie nietoperzy w małych podziemiach na północnym Mazowszu i w Puszczy Piskiej.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie mińskim w roku 2015.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus  w powiecie zwoleńskim w roku 2014.
 • Awifauna stawów rybnych w Szostku i Rudce w okresie zimowym 2012/2013.
 • Pierwszy przypadek lęgu wójcika Phylloscopus trochiloides na nizinie mazowieckiej.
 • Ścierwnik Neophron percnopterus nowym gatunkiem na Nizinie Północnopodlaskiej.
 • Obserwacje mewy bladej Larus hyperboreus w północno-wschodniej Polsce.
 • Pierwsze w Polsce stwierdzenie nocka dużego Myotis myotis w dziupli.
 • Nowe stanowiska nocka dużego Myotis myotis, nocka łydkowłosego M. dasycneme i borowiaczka Nyctalus leisleri na wschodnim Mazowszu i południowym Podlasiu.
 • Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda. 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska północno-wschodnia).
 • Jaki był ornitologiczny rok 2014 na nizinie mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2015 roku.

abstract – no 21 2016

 • Ptaki wodno–błotne Wisły poniżej Warszawy w rejonie Łomianek w różnych okresach fenologicznych w latach 1980-1981 i 2008-2009.
 • Skład pokarmu płomykówki Tyto alba w dolinie dolnej Noteci w roku 2002.
 • Zgrupowanie drobnych ssaków w podmiejskich lasach Bytomia na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco.
 • Drobne ssaki rezerwatu „Dębina I” na wschodnim Mazowszu na podstawie składu pokarmu puszczyków Strix aluco.
 • Rzadkie i zagrożone gatunki pająków w zbożach w województwie lubelskim.
 • Zimowanie czerwonki trzynastokropki Hippodamia tredecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) w Puszczy Kampinoskiej.
 • Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Nnarodowego.
 • Nowe stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Scoliidae) na Nizinie Mazowieckiej.
 • Invasive Harlequin Ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) preyed by Black Redstart Phoenicurus ochruros.
 • Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – nowe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich.
 • Trawianka Perccottus glenii na wybranych  stanowiskach starorzeczy Wisły w Polsce i bagien pod Drohiczynem w Białorusi.
 • Duża liczba martwych zaskrońców zwyczajnych Natrix natrix na lokalnej drodze.
 • Zarys dynamiki liczebności szponiastych Accipitriformes i sokołowych Falconiformes w okresie pozalęgowym w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami.
 • Jesienne przeloty ptaków wodno–błotnych nad środkową Wisłą w okolicach Konstancina-Jeziorny w 2015 roku.
 • Skład pokarmu uszatek Asio otus gniazdujących na terenie gminy Głuchów (środkowa Polska).
 • Magazynowanie pokarmu przez srokosza Lanius excubitor we wschodniej Polsce.
 • Duże grupy noclegowe błotniaków łąkowych Circus pygargus we wschodniej Polsce.
 • Gniazdowanie błotniaka łąkowego Circus pygargus w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy.
 • Trzeci przypadek lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nowe stwierdzenie lelka Caprimulgus europaeus w Warszawie.
 • Występowanie Platypsyllus castoris (Ritsema, 1869) (Coleoptera: Leiodidae) i Stichorchis subtriquetrus, (Rudolphi, 1814) (Echinostomida: Paramphistomatidae) u bobra europejskiego Castor fiber w gospodarstwie rybackim Nowosiołki w Białorusi.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w Wiśle w Warszawie.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2016 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2015 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 19 2014

Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym doliny dolnego Bugu w okresie 1984-2014.
Bocian biały Ciconia ciconia w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym doliny Narwi i jego otulinie w latach 1999-2014.
Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w powiecie wołomińskim w latach 2012-2013.
Zgrupowania ptaków lęgowych zasiedlających parki w Siedlcach pomiędzy rokiem 1968 a 2008.
Występowanie w Polsce i rozpoznawanie „sokoła tundrowego” Falco peregrinus calidus.
Występowanie pliszki górskiej Motacilla cinerea na obszarze Wzgórz Opoczyńskich oraz Garbu Gielniowskiego.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w Warszawie w latach 2013-2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie węgrowskim w roku 2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie łukowskim w roku 2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie sokołowskim w roku 2014.
Wpływ zmiennych warunków hydrologicznych na liczebność kropiatki Porzana porzana i derkacza Crex crex w dolinie górnego Liwca w roku 2013.
Awifauna krajobrazu rolniczego Wzgórz Opoczyńskich w okresie zimowania w sezonie 2012/2013.
Obserwacja tokującego kurhannika Buteo rufinus na Nizinie Południowopodlaskiej.
Drugie stwierdzenie gniazdowania kormoranów Phalacrocorax carbo w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Herpetofauna rezerwatu przyrody „Wolica” i terenów sąsiednich.
Herpetofauna rezerwatu przyrody „Oleszno”.
Historyczne stanowiska skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 (Unionoida: Unionidae) w rzece Mlecznej w Radomiu.
Stanowiska nęka świerszczojada Sphex funerarius (Gussakowskij 1934) (Hymenoptera: Sphecidae) na pojezierzu mazurskim.
Jaki był ornitologiczny rok 2013 na Nizinie Mazowieckiej?
Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2014.

banerruch

Ilość odwiedzin

2096177
DzisiajDzisiaj8
WczorajWczoraj337
TydzieńTydzień345
MiesiącMiesiąc3123