STATUT

Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne i zwane jest w dalszej części Towarzystwem.

§ 2.

 1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 140 z późn. zmian.) i posiada osobowość prawną.

 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo   może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 2. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.

 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie  z obowiązującym porządkiem prawnym.

 4. Siedziba mieści się w Pionkach.

§ 4.

         Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

         Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania.

§ 6.

         Celem działania Towarzystwa jest ochrona fauny i flory, podejmowanie działań służących jej ochronie oraz rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodą.

§ 7.

Sposobami realizacji celów są:

 1. inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych,

 2. inicjowanie i koordynacja projektów monitorujących stan awifauny

 3. zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia fauny i flory,

 4. propagowanie wszelkimi dostępnymi metodami wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony,

 5. współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu przepisów ochronnych,

 6. inicjowanie działań zmierzających do objęcia ochroną prawną terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo,

 7. prowadzenie obserwacji i badań przyrodniczych,

 8. tworzenie programów i projektów ochrony przyrody,

 9. współpraca z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą,

 10. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnych, filmów, nagrań,

 11. wydawanie monografii ornitologicznych regionów: mazowieckiego i świętokrzyskiego,

 12. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, wycieczek i wypraw naukowych.

§ 8.

Towarzystwo swoje cele może realizować na drodze:

 1. społecznej działalności swych członków,

 2. działań zatrudnionych przez siebie osób fizycznych,

 3. prowadzenia działalności gospodarczej,

 4. współpracy z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, okazująca gotowość do współpracy w realizacji celów Towarzystwa, przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 3 członków Towarzystwa - po złożeniu deklaracji członkowskiej.

 2. Młodzież w wieku 16-18 lat ma pełne prawa członkowskie w Towarzystwie, jednakże we Władzach Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Młodzież poniżej 16 lat może należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa udziału  w głosowaniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa opłaciła składkę roczną, uznaje Statut Towarzystwa i złoży pisemną deklarację wstąpienia do Towarzystwa.

 2. Osoba prawna jest każdorazowo reprezentowana wobec Towarzystwa przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 12.

         Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Towarzystwa.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do Władz Towarzystwa,

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

 3. brać udział w działalności Towarzystwa i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla     realizacji celów określonych w Statucie,

 4. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Towarzystwa,

 5. nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa i posiadać jego legitymację.

 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa wymienione w § 13.1. pkt. c-e.

§ 14.

Do podstawowych obowiązków członków należy:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,

 2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa,

 3. regularne wpłacanie składek członkowskich.

§ 15.

 1. Przyjęcie i skreślenie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa.

 2. Przyjęcie i skreślenie członka honorowego następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 16.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim opłaceniu składek,

 2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez rok, po uprzednim upomnieniu,

 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,

 4. utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego, osobę prawną,

 1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa.

§ 17.

 1. Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 1. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 5 lata.

 2. Wszystkie Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.

§ 18. 

Walne Zgromadzenie Członków:

 1. jest najwyższą Władzą Towarzystwa,

 2. może być zwyczajne i nadzwyczajne,

 3. zwyczajne zwoływane jest przynajmniej 1 raz na 5 lat,

 4. nadzwyczajne zwołuje Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu, na żądanie 1/3 członków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działania Towarzystwa,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych Władz Towarzystwa oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 3. wybór Władz Towarzystwa,

 4. uchwalanie wysokości składek na wniosek Zarządu,

 5. nadawanie tytułów członka honorowego,

 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 7. uchwalanie zmian statutu,

 8. zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Towarzystwa do innych Stowarzyszeń,

 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Władze Towarzystwa i członków.

§ 20.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

 3. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 3 tygodnie przed jego terminem podając termin, miejsce i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania informuje na czyje żądanie jest zwoływane.

§ 21.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5-10 członków, którzy wybierają spośród siebie: prezesa i od 1 do 5 wiceprezesów.

 2. Zarząd wybiera do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, lub w razie jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. kierowanie działalnością Towarzystwa, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Towarzystwa i nadzorowanie ich działalności.

 4. powoływania i odwoływania Władz oddziałów terenowych.

 5. uchwalanie regulaminu kompetencji i zakresu działalności Zarządu oddziałów terenowych.

 6. uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.

 7. uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.

 8. opracowywanie materiałów i składanie wniosków na Walne Zgromadzenia Członków, w tym dotyczących budżetu, finansów i spraw osobowych.

 9. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.

 2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

 4. Do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli,

 3. delegowanie swego przedstawiciela na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym,

 4. sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział 5. Struktura organizacyjna.

§ 24.

 1. Decyzję o utworzeniu Oddziału Terenowego podejmuje Zarząd na pisemny wniosek 5 członków Towarzystwa,

 2. Zarząd określa teren działania Oddziału Terenowego.

§ 25.

 1. Władzą Oddziału Terenowego jest Przewodniczący i Sekretarz Oddziału, tworzący Zarząd Oddziału,

 2. Przewodniczącego i Sekretarza Oddziału powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa,

 3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa 5 lata.

§ 26.

Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

§ 27.

         Zarząd uchwala Regulamin kompetencji i zakresy działalności Zarządu Oddziału Terenowego, zwanym dalej Regulaminem.

§ 28.

         W przypadku, gdy działalność Zarządu Oddziału jest sprzeczna z Regulaminem, może on zostać przez Zarząd odwołany.

§ 29.

         Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. Od decyzji Zarządu nie przysługuje prawo odwołania.

Rozdział 6. Majątek Towarzystwa.

§ 30.

Majątek Towarzystwa tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31.

 1. Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie,

 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

 3. dochody ze statutowej działalności gospodarczej,

 4. wpływy z ofiarności publicznej,

 5. dochody z majątku Towarzystwa.

 1. Dochód ze statutowej działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Towarzystwo może otrzymywać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 32.

         Towarzystwo prowadzi działalność finansową i rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 33.

 1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są 2  podpisy:

 • prezesa i wiceprezesa.

 1. Do ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w § 33.1. wymagany jest podpis:

 • prezesa lub wiceprezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez ten Zarząd.

Rozdział 7. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 34.

         Zmiana Statutu Towarzystwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków  i uprawnionych do głosowania.

§ 35.

         Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania - tylko w przypadku, gdy sprawa taka była przewidywana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

         Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.