MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE

TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE


 


Część II - Nizina Mazowiecka
a

Adamczewski S. 1948.

Rzut oka na zmiany w faunie Warszawy i okolic wywołane przez wojnę. Pol. Pismo Ent. 18: 2-4.

Adamczyk Z., Dombrowski A., Kot H. 1998.

Zgrupowania jesienne ptaków wodnych i błotnych na stawach rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Kulon 3: 123-150.

Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999.

Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. 40: 1-22.

Andrzejewski R. 1967.

Świat zwierząt. W: J. Kobendzina. Puszcza Kampinoska: 100-113. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Andrzejewski R., Andrzejewska A., Ferchmin M., Olech B, Owadowska E. 2004.

Organizacja badań naukowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] R. Andrzejewski (red.). Kampinoski Park Narodowy, tom II: 145-159. KPN, Izabelin.

Andrzejewski R., Chudzicka E., Skibińska E., Pilipiuk I., Kowalski M., Nowicki A. 1995.

Diagnoza stanu walorów faunistycznych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. W: Plan Ochrony KPN. NFOŚ.

Andrzejewski R., Pielowski Z., Wasilewski A. 1957.

Osobliwości fauny Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 13, 4: 23-29.

Andrzejewski R., Skibińska E., Chudzicka E., Pilipiuk I., Kowalski M., Nowicki A. 1995.

Operat Ochrony Fauny. W: Plan Ochrony KPN. NFOŚ.

Angielczyk Anna Ewa. 1991.

Próba oceny wpływu obecności kolonii lęgowej mewy śmieszki Larus ridibundus L. na roślinność piaszczystej wyspy wiślanej. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Anonim. 1854.

Notatka o zabiciu ptaka Lestris parasitica i o Podiceps cristatus w Potoku. Kur. Warsz., 344 (....).

Anonim. 1911.

Jemiołuchy w Warszawie. Łowiec Pol., 13: 78.

Anonim. 1935.

Statystyka głuszców w lasach państwowych w 1935r. Łowiec pol., 28: 235.

Anonymus 1949.

Pojawienie się łabędzi dzikich na Podlasiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5,9/10:49.

Antczak K., Pagórski P. 1997.

Wyjątkowa koncentracja wiosenna świstunów (Anas penelope). Kulon 2: 80-81.

Antczak K., Pagórski P., Szcypiński P., Dombrowski A., Wiewiórko T. 2004.

Dolina Wkry i Mławki. Ss. 280-283. w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków w randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Anunymus. 1951.

Lęgowe łabędzie w pow. siedleckim. Łowiec Pol. 6/7: 30.

Auterhoff W. 1962.

Bażanty w województwie warszawskim. Łow. Polski 20: 11.

Auterhoff W. 1964.

Bażanty w województwie warszawskim. Łow. Polski 1:11.

Axer J. 1977.

Obserwacja sóweczki (Galucidium passerinum) pod Warszawą. Not. Orn. 18, 3-4: 127-128.

Axer J., Miziołek K. 1977.

Wyjątkowo duże jaja perkoza dwuczubego (podiceps cristatus). Not. Orn. 18,3-4:130.

Bacia D. 1997.

Pokarm i preferencje środowiskowe pójdźki (Athene noctua Scop.) w krajobrazie rolniczym. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Bajor B. 1975.

Przyroda Ziemi Opoczyńskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 31, 6: 29-34.

Bakiera Julita. 1988.

Zawartość chlorowanych węglowodorów w jajach mewy śmieszki (Larus ridibundus L.) i mewy pospolitej (Larus canus L.) z dorzecza Wisły. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Bańska Wanda. 1975.

Charakterystyka ptaków Puszczy Kurpiowskiej na terenach objętych kompleksową metodą ochrony lasu. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Barańska-Kowalska Małgorzata. 1975.

Dynamika ruchliwości i aktywności dziennej ptaków Puszczy Kampinoskiej. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Bargiel R., Pędziwilk A. 1998.

Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków wodnych w regionie łódzkim w styczniu 1998 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4:11.

Bargiel R., Pędziwilk A. 1999.

Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków wodnych w Regionie Łódzkim w styczniu 1999 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 5, 1: 15.

Bartniczak M. 1960.

Remiz zanika w dolinie Narwi. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 4: 37-38.

Bartniczak M. 1962.

Czapliniec Czuraj kolo Broku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18, 4: 48-49.

Bartniczka M. 1968.

Puszcza Biała. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24, 5: 35-40.

Bąk Z. 2003.

Wczesna obserwacja bączka Ixobrychus minutus. Kulon 8: 104.

Bednorz J. 1969.

Zmiany liczebności i kierunki rozprzestrzeniania się bociana czarnego Ciconia nigra (L.) w Polsce. Materiały IX Zjazdu PTZool.: 3-4, Lublin.

Bednorz J. 1974.

Bocian czarny Ciconia nigra (L.) w Polsce. Ochrona Przyr. 39: 201-243.

Betleja J., Meissner W. 2005.

Występowanie ptaków krukowatych Corvidae na składowiskach odpadów w Polsce w latach 2002-2004. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 207-214.

Betleja J., Pająk A., Pagórski P. 2006.

Sęp płowy Gyps fulvus pod Ciechanowem. Kulon 11: 108-109.

Beuch Sz. 2005.

Zima z bekasikiem. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 12,1- 2: 78-79.

Biaduń W. 1996.

Mewa orlica (Larus ichthaetus) na stawach rybnych w Kocku. Kulon 1: 48-49.

Bielecki P. 1992.

Liczebność ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym w sezonie zimowym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 34 s.), Warszawa.

Binkowska D. E. 1992.

Zimowanie ptaków drapieżnych w Polsce w latach 1988-1989. Praca magisterska. WSR-P Siedlce.

Bobiński J. 1965.

Chrońmy zasoby przyrody Puszczy Kampinoskiej. Przyr. Pol. 6: 8.

Bobiński J. 1973.

Osobliwości przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej oraz inicjowane przeobrażenia. Sylwan 117 (3): 72-80.

Bobiński J. 1975.

Wczoraj - Dziś - Jutro Puszczy Kampinoskiej. Chr. Przyr. Ojcz. 31 (3): 47-52.

Bobiński J. 1976.

Osobliwości przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. Przyr. Polska 1: 8-10.

Bojasiński T. 1967.

Masowe pojawienie się jemiołuszek, Bombycilla garrulus (L.), na Starym Mieście w Warszawie. Not. Orn. 8: 61-62.

Borowy Danuta. 1994.

Zgrupowania ptaków wodno-błotnych w okresie wiosennym i jesiennym. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Borzykowska G. 1975.

Mozaikowość środowiska a fenologiczna dynamika liczebności ptaków. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Brejnak Diana. 1990.

Behawior pokarmowy dzięcioła pstrego dużego (Dendrocopos major L.). Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Bronche K. 2000.

Potrzeby pokarmowe pustułki Falco tinnunculus w okresie lęgowym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 35 s.), Warszawa.

Brzozowski A. 1984.

Obserwacja samca pleszki (Phoenicurus phoenicurus) śpiewającego jak kopciuszek (Phoenicurus ochruros). Not. Orn. 25: 83.

Brzozowski A., Kozowicz M. 1987.

Badania ornitologiczne w województwie ciechanowskim. Nauk. Sesja Ornitologiczna, Urząd Wojewódzki i Muzeum Okręgowe w Ciechanowie. 1-25.

Buczyński Arkadiusz. 2000.

Straty jaj w koloniach mewy pospolitej (Larus canus) na Wiśle - znaczenie trzeciego jaja w lęgu. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Bukaciński D., Bukacińska M. 1991.

Awifauna stawów rybnych w Raszynie w latach 1977-1986. Not. Orn. 32: 89-116.

Bukaciński D., Bukacińska M. 1994.

Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozmieszczenie mew, rybitw i sieweczek gniazdujących na Środkowej Wiśle. Not. Orn. 35: 79-97.

Bukaciński D., Bukacińska M. 1995.

Komunalny lęg czajki (Vanellus vanellus) na wyspie wiślanej. Not. Orn. 36: 170-17.

Bukaciński D., Bukacińska M. 1997.

Masowy pojaw meszek Simulidae przyczyną strat w lęgach w koloniach mewy pospolitej Larus canus na środkowej Wiśle. Not. Orn. 38: 167-168.

Bukaciński D., Bukacińska M. 2001.

Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle środkowej. [W:] H. Kot, A. Dombrowski (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

Bukaciński D., Cygan J. P., Keller M., Piotrowska M., Wójciak J. 1994.

Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych gniazdujących na Wiśle Środkowej – zmiany w latach 1973-1993. Not. Orn. 35: 5-47.

Bukaciński D., Gorzelski W., Kowalski M., Lippoman T. 1989.

Stawy Gutocha, ważna ostoja ptaków w województwie ostrołęckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45, 3: 76-83.

Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1989.

Gniazdowanie mew białogłowych (Larus cachinnans) na środkowej Wiśle, ich status taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L. c. michahellis, L. c. cachinnans, L. c. omissus. Not. Orn. 30: 3-12.

Bukaciński Dariusz. 1977.

Adaptacyjna rola terytorializmu u mewy pospolitej (Larus canus). Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Buraczewski A., Ziółkowski G. 1964.

Drop w Polsce. Łowiec Pol. 7:3-4.

Burak Grażyna. 1978.

Wpływ turystyki i rekreacji na wybrane gatunki ptaków wodnych nad Zalewem Zegrzyńskim. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Busse P. 1960.

Notatki (Obserwacja Calandrella pispoletta Pall.). Biul. Orn. 1,2: 20-21.

Busse P. 1965

Dynamika budowy gniazd w kolonii lęgowej gawrona (Corvus frugilegus L.) Ekol. Pol. Ser. A. 13,25: 491-514. (org. ang.)

Busse P. 1967.

Zmienność wielkości, kształtu i ubarwienia jaj podwarszawskich populacji sikor: Parus major L. i Parus caeruleus L. Not. Orn. 8: 33-50.

Busse P., Jabłoński B. 1965.

Obserwacje drozda Naumanna, Turdus naumanni Temm., na terenach Polski. Not. Orn. 6: 43-46.

Bykov A.M. 1896.

Spisok i opisanije kollekcii po białogii ptic Privislanskovo Kraja. [W:] Kollekcija Zool. Kab. Imp. Vars. Univ. Vyp. 1, cz. III. Varšava.

Bykov A.M. 1898.

O gniezdovanii Podiceps nigricollis (C. L. Brehm) v privislanskom kraje. [Młociny]. Rab. Łab. Zool. Kab. Imp.Vars. Univ.

Bystrowski C. 1993.

Ptaki rezerwatu „Czerwińskie Góry II” w Kampinoskim Parku Narodowym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW, praca magisterska, 51 s., Warszawa.

Celichowski A. 1990.

Stanowiska ptaków chronionych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym woj. skierniewickie. Część ogólna i część szzegółowa. Maszynopis Deucho-Service, Łódź.

Cenian Z., Kalisiński M., Kapowicz R., Rodziewicz M., Stój M., Wójciak J. 2006.

Sytuacja i stan ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina w Polsce na przełomie XX/XXI w. Studia i Mat. Centrum Eduk. Przyr. Leśn. 8, 2 (12): 93-103.

Cenian Z., Lontkowski J., Mizera T. 2006.

Wzrost liczebności i ekspansja terytorialna bielika Haliaeetus albicilla jako przykład skutecznej ochrony gatunku. Studia i Mat. Centrum Eduk. Przyr. Leśn. 8, 2 (12): 55-63.

Chalimoniuk B. 1992.

Polęgowa migracja brodźca piskliwego (Tringa hypoleucos L.) na środkowej Wiśle. WSR-P Siedlce.

Charymski M. 2001.

Awifauna osiedli mieszkaniowych Ursynowa. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 59 s.), Warszawa.

Chmielewski S. 1984.

Gnieżdżenie się rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus) pod Siedlcami. Not. Orn. 1-4. 63-64.

Chmielewski S. 1985.

Ptaki drapieżne w krajobrazie rolniczym Mazowsza i Podlasia. Praca magisterska. WSR-P w Siedlcach.

Chmielewski S. 1986.

Ptasi raj nad Bugiem. Przyr. Polska. 7.8-9.

Chmielewski S. 1987.

Czy wszystkie ptaki są dobrymi rodzicami. Przyr. Polska. 1. 28.

Chmielewski S. 1988.

Ratujmy Pilicę. Woj. inform. kult. Kontakt. 7.19-24.

Chmielewski S. 1988.

Ostoje ptaków wodno-błotnych w centralnej Polsce. Przyr. Polska. 4. 10-11.

Chmielewski S. 1989.

Obserwacje nad zachowaniem się sowy uszatej (Asio otus) na terenie parku w Ciechanowie. Not. Orn. 1-2.51-56.

Chmielewski S. 1990.

Awifaunistyczna waloryzacja rezerwatów leśnych „Tomczyce” i „Modrzewina”. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1990.

Waloryzacja ornitologiczna projektowanego rezerwatu „Okólny ług” Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1990.

Rezerwat ornitologiczny „Piastów” gm. Jedlińsk, woj. radomskie. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1992.

Awifauna lęgowa rezerwatów leśnych „Tomczyce” i „Modrzewina”.Not. Orn. 1-2.,81-92.

Chmielewski S. 1993.

. Rezerwat ornitologiczny „Przerwa”. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Mogielnica. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Nowe Miasto n. Pilicą. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Promna. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Warka. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Magnuszew. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1994/95.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Grabów n. Pilica. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1995.

Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze. Magazyn ekologiczny „Pilica”. 4.18.

Chmielewski S. 1995.

Zbiornik Sulejowski - 20 lat eksploatacji. Przyr. Polska. 6.12-13.

Chmielewski S. 1995.

Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze. Orlik. 7.6.

Chmielewski S. 1995/1996.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Odrzywół. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1995/1996.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Wyśmierzyce. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1995/1996.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Białobrzegi. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1995/1996.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Stromiec. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996.

XVI Zjazd Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kulon. 1., 1-2. 61-73.

Chmielewski S. 1996.

20 lat eksploatacji Zbiornika Sulejowskiego - i co dalej ?. Aura. 8.20-21

Chmielewski S. 1996.

Konkurencja o miejsca gniazdowania pomiędzy szpakiem Sturnus vulgaris a jerzykiem Apus apus. Przegląd Przyrodniczy. 7,2: 83-84.

Chmielewski S. 1996.

Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus pod Siedlcami. Kulon. 1., 1-2. 46-47.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Klwów. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Rusinów. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Radzanów. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Stara Błotnica. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Przytyk. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1996/1997.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Potworów. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1997.

Zmiany w awifaunie doliny Pilicy po budowie Zbiornika Sulejowskiego. Kulon. 2, 1: 33-40.

Chmielewski S. 1997.

Przeloty i zimowanie ptaków na dolnej Pilicy. Kulon 2: 127-165.

Chmielewski S. 1997/1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Gózd. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1997/1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Jedlnia Letnisko. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1997/1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Jastrzębia. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1997/1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Zwoleń. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Gielniów. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 1998.

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy Wieniawa. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S. 2002.

Ocena metod waloryzacji ornitologicznych w krajobrazie dolin rzecznych na przykładzie Pilicy i Mogielanki. Praca doktorska. UAM, Poznań.

Chmielewski S. 2004.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pólka – Raciąż. Maszynopis w Urzędzie Gminy w Raciążu.

Chmielewski S. 2004.

Dolina Pilicy. Ss. 440-444 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków w randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Chmielewski S. 2006.

Fauna. W: Zielony R.(red.). Modrzewina, przyroda i historia. 42-45.

Chmielewski S. Tabor J. 2004.

Dolina Bzury. Ss. 384-387 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków w randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Chmielewski S., Ciach M., Tabor J. 1997.

Ocena wpływu eksploatacji Zbiornika Sulejowskiego na jego awifaunę lęgową. Maszynopis UW w Piotrkowie Trybunalskim.

Chmielewski S., Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1996.

Liczebność ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym Mazowsza i Południowego Podlasia. Not. Orn. 37, 1-2, 39-53.

Chmielewski S., Dombrowski A., Smoleński T., Zawadzki J. 1987.

Breeding waders in lower Bug valley. Wader Study Gropup Bulletin. 51. 27.

Chmielewski S., Dombrowski A., Smoleński T., Zawadzki J. 2004.

Awifauna lęgowa doliny dolnego Bugu. Kulon 9: 3-37.

Chmielewski S., Fijewski Z. 2000.

Liczebność i rozmieszczenie cietrzewia Tetrao tetrix na Kielecczyźnie w roku 1997. Not. Orn. 41;3:246-249.

Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J., Tabor J., Wilniewczyc P. 2005.

Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk.

 

Chmielewski S., Iwańczuk C. 1998.

Gniazdowanie mewy pospolitej (Larus canus) na Pilicy. Kulon 3, 2: 209.

Chmielewski S., Kowalski M.1993.

Inwentaryzacja stanowisk płomykówki (Tyto alba) i nietoperzy (Chiroptera) na terenie woj. radomskiego. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S., Kurowski M., Tabor J. 2006.

Wstępne rozpoznanie awifauny lęgowej Kozienickiego Parku Krajobrazowego, etap I. M-ŚTO, dla KPK,.msc.

Chmielewski S., Kusiak P., Sosnowski J. 1993.

Awifauna lęgowa tarasu zalewowego dolnej Pilicy. Not. Orn. 34: .247-276.

Chmielewski S., Kusiak P., Sosnowski J., Kraska R. 1990.

Waloryzacja ornitologiczna doliny Pilicy w granicach woj. radomskiego. Maszynopis UW w Radomiu.

Chmielewski S., Michalak S., Nowakowski P. 1996.

Duże stada świstunów Anas penelope w dolinie Pilicy i Liwca. Kulon. 1., 1-2. 55-56.

Chmielewski S., Sosnowski J. 1995.

Stan środowiska przyrodniczego doliny Pilicy po budowie zbiornika sulejowskiego. Gospodarka Wodna. 1. 18-19.

Chmielewski S., Sosnowski J. 1997.

Ochrona stanowisk kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Pilickiej i Kozienickiej. Orlik. 28: 3-6.

Chmielewski S., Tabor J. 1998.

Inwentaryzacja i waloryzacja awifaunistyczna doliny Pilicy poniżej zapory do granic województwa piotrkowskiego. Maszynopis UW w Piotrkowie Trybunalskim.

Chmielewski S., Tabor J. 2003.

Wstępna dokumentacja przyrodnicza projektowanego Parku Krajobrazowego Dolnej Pilicy. Maszynopis MUW w Warszawie.

Chmielewski S., Tabor J., Kowalski M. 2005.

Awifauna doliny Bzury. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”. 9: 15-48.

Chmielewski S., Tabor J., Tabor M., Tabor A. 1998.

Ziemia Radomska i Kielecka. W: J. Krogulec (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN Poland, Warszawa 229-262.

Chmielewski S., Tęcza R. 1997.

Ocena wpływu melioracji doliny rzeki Wiązownicy na jej awifaunę. Maszynopis  UW w Radomiu.

Chołuj Agnieszka. 1995.

Obserwacje ptaków na warszawskim odcinku Wisły między mostem.  Gdańskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Chołuj P. 2001.

Awifauna torfowiska Okólny Ług. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Chudzicka E., Skibińska E., Pilipiuk I. 2003.

Stopień poznania fauny Puszczy Kampinoskiej. [W:] R. Andrzejewski (red.). Kampinoski Park Narodowy, tom I: 483-498. KPN, Izabelin.

Chylarecki P. 1999.

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza. Kulon 4: 82-83.

Chylarecki P. 1999.

Pierwsza obserwacja skowrończyka krótkopalcowego Calandrella brachydactyla na obszarze Nizin Mazowiecko-Podlaskich. Kulon 4: 84.

Chylarecki P. 2000.

Letnia obserwacja górniczka Eremophila alpestris na Podlasiu. Nor. Orn. 41:89.

Chylarecki P. 2004.

Dolina Środkowej Wisły. [W:] P.O. Sidło, B. Błaszkowska, P. Chylarecki (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce: 395-397. OTOP, Warszawa.

Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., Nowicki W. 1993.

Charakterystyka ornitofauny Wisły i jej doliny. Maszynopis, IUNC - Poland.

Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., Nowicki W. 1995.

Awifauna. W: Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan, funkcjonowanie i ochrona. Fundacja IUCN-Poland. 77-124.

 

Chylarecki P., Nowicki W. 1993.

Przewidywany wpływ planowanej Drogi Wodnej Wschód-Zachód na awifaunę. W: L. Tomiałojć (red.). Ochrona przyrody i środowisko w dolinach nizinnych rzek Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków; 121-134.

Chylarecki P., Sachanowicz K., Goławski A. 2000.

Nalot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w środkowo-wschodniej Polsce w roku 1996. Kulon 5: 92-96.

Chylarecki P., Sawicki G. 2003.

Ostoja ptaków – Dolina Środkowej Wisły. Wyd. Nauk. ASKON, Warszawa.

Ciach M. 1997.

Lęg gągoła (Bucephala clangula) koło Tomaszowa Mazowieckiego. Kulon 2: 216-217.

Ciach M., Furmanek M. 1998.

Stwierdzenia sóweczki Glaucidium passerinum na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 3: 210-211.

Ciach M., Rębiś M. 1998.

Obserwacje kormorana małego Phalacrocorax pygmeus na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 3: 207-208.

Ciaputa Piotr. 1993.

Wpływ jakości płatów środowiskowych i struktury krajobrazu na bogactwo i skład gatunkowy ptaków w krajobrazie rolno-leśnym. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Cichocka Agnieszka. 1991.

Wpływ turystyki i niektórych innych czynników środowiskowych na wybrane gatunki awifauny Dolnego Bugu. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Cielecka E., Jędraszko D. 1976.

Wstępna ocena wpływu ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu na rozmieszczenie i liczebność ptaków. Pr. Inst. Bad. Leś., 505: 107-136.  teren woj. płockiego

Cieślak M. 1977.

Obserwacje czapli białej (Egretta alba) i czapli modronosej (Ardeola ralloides) w centralnej Polsce. Not. Orn. 18: 51-52.

Cieślak M. 1977.

Prawdopodobne gniazdowanie orlika grubodziobego (Aquila clanga) w rezerwacie Jata w Nadleśnictwie Łuków. Not. Orn. 18: 54.

Cieślak M. 1977.

Prawdopodobne gniazdowanie orlika grubodziobego (Aquila clanga) w rezerwacie Jata w nadlesnictwie Łuków. Not. Orn. 18: 54.

Cieślak M. 1982.

Zgrupowanie ptaków lęgowych Rezerwatu Czapliniec, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Not. Orn. 23: 65-69.

Cieślak M. 1991.

Awifauna lęgowa rozdrobnionych lasów wschodniej Polski. Not. Orn. 32: 77-88.

Cieślak M., Dombrowski A. 1992.

Preferencje ptaków lęgowych wobec rozdrobnienia lasów. Not. Orn. 33: 93-100.

 

Cieślak M., Dombrowski A. 1993.

The effect of forest size on breeding bird communities. Acta Orn. 27, 2: 97-111.

 

Cieślak M., Piasecki K. 1981.

Awifauna Puszczy Kozienickiej i jej okolic. Biul. Kwart. RTN 18, 1: 9-20.

Cieślak Marian. 2000.

Ocena możliwości wykorzystania ptaków leśnych jako bioindykatorów skażenia powietrza i zmian środowiska.Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Cybis J. S. 1966.

Dziwonia, Carpodacus erythrinus Pall. W Warszawie. Not. Orn. 7: 32.

Cygan J. P. 1992.

Zimowanie ptaków wodno-błotnych i drapieznych na warszawskim odcinku Wisły w latach 1987-1990. Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców. Uniwersytet Warszawski. Praca magisterska

Cygan J.P., Kowalski M., Olech B., Sierakowski K., Wasilewski A. 2003.

Awifauna lęgowa. W: R. Andrzejewski (red.). Kampinoski Park Narodowy, tom I: 621-636. KPN, Izabelin.

Czaja Joanna. 1966.

Dynamika przelotu sikory bogatki (Parus major L.) i zmiany otłuszczania w tym okresie. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Czapulak A., Wieloch M. 1988.

O polskiej odmianie (immutabilis) łabędzia niemego (Cygnus olor). Not. Orn. 29: 43-52.

Czarnecki Z. 1960.

Obserwacje nad nocowaniem sikor bogatek (Parus major L.) w zimie. Ekol. Pol. ser. B 6 (2): 191-197.

Czeraszkiewicz R., Niedźwiecki S., Staszewski A. 1994.

Wyniki liczeń gęsi (Anser) w Polsce w listopadzie 1992 i styczniu 1993r. Przeg. Przyr. 5,1: 51-64.

Czerwszkiewicz R., Kalisiński M., Niedźwiecki S., Staszewski A. 1993.

Wyniki liczeń gęsi w Polsce w listopadzie 1991 i styczniu 1992 roku. Przeg. Przyr. 4,1: 39-50.

Czyż S. 1990.

Kulon Burhinus oedicnemus L. w Europie. Prz. Zool. 34 (1): 131-135.

Dathe H., Grummt W. 1964.

Zum Vorkommen des Rotkopfwürgers, Lanius senator L., im östlichen Polen. J. Orn., 105: 199-200.

Dąbrowski A. 1998.

Wizyta orzechówki Nucifraga caryocatactes w Warszawie. Orlik 34: 23.

Desselberger J. 1966.

Obserwacja rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucoptera (Temm) pod Warszawą. Not. Orn. 7: 32.

Dębińska Dorota. 1991.

Biologiczne i ekologiczne aspekty synurbizacji łyski (Fulica atra L.). Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Diehl B. 1963.

Obserwacja kukułki czubatej, Clamator glandarius L. kolo Gostynina. Not. Orn. 4: 2-5. (patrz Tomiałojć 1990, oznaczenie niepewne)

Diehl B. 1963.

Gniazdowanie gila, Pyrrhula pyrrhula (L.) w okolicach Gostynina. Not. Orn. 4: 24.

Diehl B. 1963.

Daty pojawu pierwszych osobników na terenie powiatu Gostynin. Acta Orn. 7: 292.

Diehl B. 1968.

Metoda oceny konsumpcji dla piskląt dzierzby gąsiorka (Lanius collurio L.). Ekol. Pol. ser. B 14 (3): 279-281.

Diehl B. 1971.

Wielkość populacji a produkcja młodych osobników u dzierzby gąsiorka (Lanius collurio L.) w zmiennych warunkach środowiskowych. Zesz. Nauk. IE PAN 4: 15-32.

Diehl B. 1971.

Badania produktywności dwóch typów łąk w dolinie Wisły. XII. Zapotrzebowanie energetyczne piskląt i podlotów gąsiorka (Lanius collurio L.). Ekol. Pol. ser. A 19 (18): 235-248.

Diehl B. 1974.

Wyniki liczenia zespołów ptaków lęgowych metodą mapowania w ekosystemie trawiastym. Acta Orn. 14 (27): 362-376.

Diehl B. 1974.

Results of a breeding bird community census by the mapping method in a grassland ecosystem. Acta Orn. 14: 362-376.

Diehl B. 1977.

The effect of ambient temperature on density-dependent processes in a population of the Red-backed Shrike Lanius collurio L. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. II 24 (12): 711-718.

Diehl B. 1981.

Bird population consist of individuals differing in many respects. Studies in Avian Biology 6: 225-229.

Diehl B. 1986.

Factors cofounding predictions of bird abudance from habitat data. [In:] J. Verner, M.L. Morrison, J. Ralph (eds). Wildlife 20th Meeting Habitat Relationships of Terrestial Vertebrates: 229-233. Univ. of Wisconsin Press. Madison.

Diehl B. 2003.

Sukcesja roślinna na Łąkach Strzeleckich a zmiany w zespołach ptaków. [W:] R. Andrzejewski (red.). Kampinoski Park Narodowy, tom I: 717-726. KPN, Izabelin.

Diehl B., Kurowski C., Myrcha A. 1972.

Changes in the gross chemical composition and energy content of nestling Red-backed Shrikes (Lanius collurio L.). Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. II 20 (12): 837-843.

Diehl B., Myrcha A. 1973.

Bioenergetics of nestling red-backed shrikes (Lanius collurio). The Condor 75: 259-264.

Diesselhorst G. 1956.

Ornitologische Notizen aus Zentral-Polen und Westrussland. Vogelwelt, 77, 2: 33-37.

Dmoch A. 1992.

Stanowisko lęgowe rudogłówki Lanius senator w Puszczy Białej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 2: 101-103.

Dmoch A. 1999.

Zespół ptaków lęgowych mozaiki zadrzewień łęgowych i łąk w tarasie zalewowym Wisły koło Dziekanowa Polskiego. SGGW-AR, praca magisterska.

Dmoch A., Cieśluk P., Godlewski M., Kozik R., Wyszyński R. 2003.

Awifauna wschodniej części Puszczy Białej. Kulon 8: 15-45.

Dmoch A., Dombrowski A. 1998.

Kraska Coracias garrulus w Puszczy Białej. Kulon 3: 57-66.

Dmoch A., Maniakowski M. 1996.

Pierwsze stwierdzenie bernikli rdzawoszyjej (Branta ruficollis) na Mazowszu. Kulon 1: 45-46.

Dmochowski A. 1963.

Opieka nad ptactwem w Kampinoskim Parku Narodowym. Biul. Par. Nar. 1 (1-2): 15-16.

Dobrowolski K. 1964.

Badania nad ekologicznymi przystosowaniami ptaków Wisły. Ekol. Pol. ser. A 12 (33): 615-657. (org. ang.)

Dobrowolski K. A. 1958.

Rzadkie gatunki ptaków chronionych obserwowane w Wyszogrodzie nad Wisłą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14, 4: 29-33.

Dobrowolski K. A. 1959.

Badania rytmu dziennego pewnych gatunków ptaków wodnych. Ekologia Pol. A., 7, 2: 1-54.

Dobrowolski K. A. 1970.

Wystepowanie rybitwy wielkodziobej, Hydroprogne caspia (Pall.) w Polsce w okresie ubiegłych 150 lat. Acta Orn. 12: 209-228.

Dobrowolski K. A., Krzyśkowiak A. 1979.

Zimowanie ptaków wodnych na terenie Polski w latach 1976/1977 i 1977/1978. Łowiec POl. 5:12, 14.

Dobrowolski K. A., Krzyśkowiak A., Pisarek A. 1980.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1978/1979. Łowiec Pol. 7:7,11.

Dobrowolski K. A., Nowak E. 1965.

Występowanie remiza, Remiz pendulinus (L.) w Polsce. Acta Orn. 9: 77-119.

Dobrowolski K. A., Pielowski J., Pinowski J., Wasilewski A. 1958.

Einfluss der Änderung in der Biologie des Raben (Corvus corax L.) – Brüten in nächster Nähe des Menschen – auf Grösse und Verteilung der Population dieser Vogelart. Ekologia pol. A., 6,5: 167-182.

Dobrowolski K. A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1962.

Das Vorkommen des Kolkraben (Corvus c. corax L.) in Polen im Zusammenhang mit seinen Areals - und Quantitätsveränderungen in Mitteleuropa. Ekol. pol. Ser. A, 10: 375-456.

Dobrowolski K., Nowak E. 1965.

Występowanie remiza Remiz pendulinus L. w Polsce. Acta Orn. 9 (2): 77-119.

Dobrowolski K., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1958.

Wpływ zmiany w biologii kruka (Corvus corax L.) – gnieżdżenie się w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka – na liczebność i rozmieszczenie populacji tego gatunku. Ekol. Pol. ser. A 6 (5): 167-182.

Domaniewski J. 1915.

Materjały do ornitofauny ziem polskich. Compt. Rend. Soc. Sci. Varsov., 8: 663-678.

Domaniewski J. 1917.

Materjały do ornitofauny ziem polskich. Cz. 2. Compt. Rend. Soc. Sci. Varsov., 10: 1002-1043.

Domaniewski J. 1921.

Fauna ornitologiczna dorzecza Wisły. Monografia Wisły, 5 (18).

Domaniewski J. 1926.

Geograficzne rozmieszczenie zwierząt łownych w Polsce. Łowiec. 47: 112-118.

Domaniewski J. 1932.

Colymbus adamsi Gray i Buteo rufinus (Cretzchm.) w Polsce. Fragm. Faun. Mus. Zool. Polon., 1: 425-437.

Domaniewski J. 1933.

Materjały do rozmieszczenia głuszca (Tetrao urogallus Linn) w Polsce. Acta Orn. Mus. Zool. Polon., 1: 83-121.

Domaszewicz A. 1995.

Sowa błotna Asio falmeus w Poslce – rozmieszczenie i ochrona. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 2: 40-50.

Domaszewicz A., Lewartowski Z. 1974.

Obserwacje awifauny rzeki Narwi i jej doliny. Not. Przyr. 7, 10: 3-36.

Dombrowki A., Kot H. 1983.

Sprawozdanie z obrączkowania ptaków siewkowatych na środkowej Wiśle. Not. Orn. 24: 113-114.

Dombrowski A. 1980.

Uwagi metodyczne o liczeniu ptaków w krajobrazie
rolniczym Podlasia na powierzchniach II - rzędu (10-20 km2). Koło
Naukowe Biologów, Sekcja Ornitologiczna, W-SRP, Siedlce pp.16.

Dombrowski A. 1985.

Podstawowe założenia metodyczne badań ilościowych awifauny lęgowej tarasów zalewowych rzek Niziny Mazowieckiej (instrukcja), WSR-P Siedlce

Dombrowski A. 1987.

Badania ilościowe na stawach rybnych – instrukcja badań. WSR-P, Siedlce, 1-43.

 

Dombrowski A. 1991.

Uwagi o ocenie liczebności lęgowych populacji lelka (Caprimulgus europaeus). Remiz 1: 40-45.

Dombrowski A. 1993.

Znaczenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu dla awifauny. W: Kot H. (red.) Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Dokumentacja uzasadniająca celowość powołania parku. Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

Dombrowski A. 1993.

Ptaki W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Korczew. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

 

Dombrowski A. 1993.

Ptaki. W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Przesmyki. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Dombrowski A. 1994.

Ptaki. W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Stoczek Łukowski. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Dombrowski A. 1994.

Ptaki. W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Borowie. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Dombrowski A. 1994.

Ptaki. W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Miastków Kościelny. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Dombrowski A. 1994.

Porównanie liczebności wybranych gatunków ptaków w dolinie dolnej Narwi w latach 1973 i 1989. Not. Orn. 35: 245-259.

Dombrowski A. 1995.

Ptaki. W: Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Borki. Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Dombrowski A. 1995.

Fauna (str. 16-19); Ptaki (42-49); Gady i płazy (50-51); Ochrona i zagrożenia fauny (54-57); Charakterystyka przyrodnicza mezoregionów (58-76); Projektowane parki krajobrazowe (146-155); Obszary chronionego krajobrazu (155-161); W: Kot H. (red.). Przyroda województwa siedleckiego, Urząd Wojewódzki w Siedlcach, Wydział Ochrony Środowiska.

Dombrowski A. 1996.

Duże stado kruków (Corvus corax). Kulon 1: 56.

Dombrowski A. 1996.

Niezwykły przypadek naturalnej śmierci rudzika (Erithacus rubecula). Kulon 1: 58.

Dombrowski A. 1996.

Skąd przychodzimy, czyli dlaczego powstało Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny? Kulon 1: 63-66.

Dombrowski A. 1996.

Jaki był ornitologiczny rok 1995 w środkowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej? Kulon 1: 67-73.

Dombrowski A. 1997.

The abundance of breeding populations of Magpies Pica pica in various types of agriculture landscape in Poland. Acta Orn. 32: 25-32.

Dombrowski A. 1997.

Fauna. W: Kot H. (red.) Informator przyrodniczy województwa bialskopodlaskiego. Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej. Wydział Ochrony Środowiska.

Dombrowski A. 1997.

Rozwój polnej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus na Nizinie Południowopodlaskiej. Kulon 2: 207-21.

Dombrowski A. 1997.

Jaki był ornitologiczny rok 1996 w środkowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej? Kulon 2: 223-232.

Dombrowski A. 2000.

Gniazdowanie kruka Corvus corax na słupach linii energetycznej  pod Sieldcami. Kulon 5: 85-87.

Dombrowski A. 2001.

Strategia ochrony ptaków na Nizinie Mazowieckiej. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) „Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej”:231-256. MTOF, Siedlce.

Dombrowski A. 2001.

Kulon (Burhinus oedicnemus). W: Kot H., Dombrowski A. (red.) „Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej”:319-324. MTOF, Siedlce

Dombrowski A. 2001.

Zimowanie ptaków w wybranych wsiach Wysoczyzny Siedleckiej. Kulon. 6: 92-94

 

Dombrowski A. 2001.

Zimowanie ptaków na polach Wysoczyzny Siedleckiej. Kulon 6: 90-92.

 

Dombrowski A. 2004.

Zimowanie ptaków w zróżnicowanym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2003/2004. Kulon 9: 217-219.

Dombrowski A. 2004.

Dolina Kostrzynia W: Sidło i inni (red.). Ostoje ptaków o randze  europejskiej w Polsce. Warszawa, OTOP.

Dombrowski A. 2004.

Dolina Dolnego Bugu W: Sidło i inni (red.). Ostoje ptaków o randze  europejskiej w Polsce. Warszawa, OTOP.

Dombrowski A. 2004.

Bagno Całowanie W: Sidło i inni (red.). Ostoje ptaków o randze  europejskiej w Polsce. Warszawa, OTOP. 

Dombrowski A. Słupek J., Kuczborski R., Rzępała M., Tabor A. 1994.

Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków wodnych na stawach rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. Not. Orn. 35: 273-282.

 

Dombrowski A., Chmielewski S. 1996.

Czy kulon Burhinus oedicnemus w Polsce wyginie?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 52. 5. 99-103.

Dombrowski A., Chmielewski S. 1996.

Kulon Burhinus oedicnemus - najsilniej zagrożony wyginięciem przedstawiciel krajowej i mazowieckiej awifauny. Kulon. 1.,1-2. 3-9.

Dombrowski A., Chmielewski S. 2001.

Unikatowe walory awifauny lęgowej doliny Dolnego Bugu – zagrożenia i postulaty ochrony. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. 73-90. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

Dombrowski A., Chmielewski S. 2003.

Zgrupowania ptaków wodno-błotnych w okresie jesiennych przelotów na stawach rybnych w Kotuniu (pow. siedlecki). Kulon 1: 63-75.

Dombrowski A., Chmielewski S., Bukaciński D., Rzępała M., Brzozowski A. 1998.

Ornitologiczna ranga największych rzek dorzecza Wisły Środkowej. Not. Orn. 39, 2: 61-75.

Dombrowski A., Chmielewski S., Kasprzykowski Z., Rzępała M., Wereszczyńska A. 2003.

Zgrupowania ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych Niziny Mazowieckiej w okresie polęgowych koczowań. Kulon 1: 47-62.

Dombrowski A., Chmielewski S., Rzępała. 1993.

Znaczenie dolin rzecznych dorzecza Wisły Środkowej dla awifauny, zagrożenia i postulaty ochronne. w: Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski (red. L. Tomjałojć), Wyd. Ins. Ochr. Przyr. PAN. 203-224.

Dombrowski A., Fronczak J., Kowalski M., Lippoman T. 1991.

Liczebność i preferencje środowiskowe sów (Strigiformes) na terenach rolniczych Niziny Mazowieckiej. Acta Orn. 26: 39-53

 

Dombrowski A., Goławski A. 2001

Changes in numbers of some birds in agricultural landscape of central-eastern Poland. Abstract 15th International Conference of the EBCC. 26th-31th March, 2001 Nyiregyháza, Hungary.

Dombrowski A., Goławski A. 2002.

Changes in numbers of breeding-birds in an agricultural landscape of east-central Poland. Vogelwelt 123: 79-87.

Dombrowski A., Goławski A. 2004.

Znaczenie odłogów w preferencjach środowiskowych wybranych gatunków lęgowych ptaków w krajobrazie rolniczym środkowej Polski. Not. Orn. 45: 83-90.

Dombrowski A., Goławski A., Chylarecki P., Kuczborski R., Mitrus C., Smoleński T., Zawadzki J. 2002.

Awifauna doliny dolnego Bugu – stan, zagrożenia i koncepcja ochrony. W: Dombrowski i inni (red.). Korytarz ekologiczny doliny Bugu. IUCN-Poland, Warszawa.

Dombrowski A., Goławski A., Kot H., Szymkiewicz M., Adamczyk Z. 2001.

Densities and changes in numbers of the Yellowhammer Emberiza citrinella in the agricultural landscape of central-eastern Poland. W: Tryjanowski P., Osiejuk P.S., Kupczyk M. (red.). Bunting studies in Europe. ss. 63-70. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Dombrowski A., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. 2000.

Stan i zagrożenia populacji gąsiorka Lanius collurio w Polsce. Not. Orn. 41: 139 148.

Dombrowski A., Goławski A., Szymkiewicz M. 2000.

Gniazdowanie ptaków drapieżnych Falconiformes i kruka Corvus corax w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami. Not. Orn. 41: 197-207.

Dombrowski A., Goławski A., Tabor J. 1998.

Jaki to był rok 1997 na Nizinie Mazowieckiej? Kulon 3: 107-122.

Dombrowski A., Goławski A., Tabor J. 2003.

Jaki był ornitologiczny rok 2002 na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8: 74-82.

Dombrowski A., Gorban I., Nikiforov M., Piotrowska M. 2002.

Awifauna lęgowa i zimująca w dolinie Bugu. W: Dombrowski i inni (red.). Korytarz ekologiczny doliny Bugu. IUCN-Poland, Warszawa.

Dombrowski A., Górski A., Sosnowski J., Chmielewski S. 1998.

Kraska (Coracias garrulus) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 3, 1:3-16.

Dombrowski A., Hordowski J., Kasprzykowski Z., Goławski A., Rzępała M., Chmielewski S. 1998.

O zmianach liczebności derkacza (Crex crex) we wschodniej Polsce. Kulon: 3, 2: 205-207.

Dombrowski A., Keller M., Chmielewski S. 1997.

Zmiany liczebności ptaków wodnych zimujących na Nizinie Mazowieckiej w latach 1984-1993. Kulon, 2: 103-127.

Dombrowski A., Kot H. 1982.

Badania nad rozmieszczeniem i liczebnością ptaków Niziny Południowopodlaskiej. Informacja wstępna i ogólne założenia badań. Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Biologów, WSR-P Siedlce.

Dombrowski A., Kot H., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004.

Zmiany liczebności sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1984-1985 i 2002. Not. Orn. 45: 41-43

Dombrowski A., Kot H., Kasprzykowski Z., Kot Cz. 1998.

Mazowsze. W: Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland, Warszawa:195-225.

Dombrowski A., Kot H., Lesiński G., Walankiewicz W. 1987.

Fauna Niziny Mazowieckiej. Program badań, WSR-P Siedlce.

Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1987.

Fauna Niziny Mazowieckiej. Sprawozdanie z badań 1984-1986, WSR-P, Siedlce

Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1990.

Zgrupowania ptaków Zalewu Zegrzyńskiego. Wydawnictwo SGGW. Synteza CPBP 04.10: 163-180.

Dombrowski A., Kot H., Rzępała M., Walankiewicz W., Zyska P. 1988.

Waloryzacja ornitologiczna Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj. bialskopodlaskie). Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1985.

Rozmieszczenie i liczebność zimujących ptaków wodno-błotnych w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły. Not Orn. 26: 123-148.

Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1993.

Liczebność ptaków wodnych zimujących w Polsce w latach 1988-1990. Not. Orn. 34: 1-21.

Dombrowski A., Łuczak J. 1998.

Zgrupowania lęgowe ptaków w parkach Siedlec. Kulon 3: 151-184.

Dombrowski A., Nawrocki P., Krogulec J., Chmielewski S., Rzępała M. 1994.

Awifauna bocznych odnóg Wisły Środkowej w okresie lęgowym. Not. Orn. 35. 1-2. 49-78.

Dombrowski A., Oszkiel S. 2004.

Dynamika wiosennych przelotów ptaków wodno-błotnych na wybranym odcinku Wisły środkowej. Kulon 9: 206-213.

Dombrowski A., Rzępała M. 1997.

Gniazdowanie kruków (Corvus corax) na skraju osiedli południowego Podlasia. Kulon 2: 214-215.

Dombrowski A., Rzępała M., Tabor A. 1993.

Wykorzystanie stymulacji magnetofonowej w ocenie liczebności lęgowych populacji perkozka, wodnika, zielonki i kokoszki wodnej. Not. Orn. 34(3-4): 359-369.

Dombrowski A., Sachanowicz K. 1996.

Gniazdowanie rybitwy białowąsej (Chlidonias hybridus) pod Siedlcami. Kulon 1: 43-45.

Dombrowski A., Walankiewicz W. 1987.

Założenia do badań i opracowań faunistycznych dla obszarów chronionego krajobrazu, WSR-P, Siedlce.

Dombrowski A., Wereszczyńska A. 1991.

Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu faunistyczno-florystycznego „Kózki”. Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

Dombrowski A., Zyska P. 1985.

Mewa orlica (Larus ichthyaetus) na środkowej Wiśle. Not. Orn. 26: 228-229.

 

Dróżdż R. 2001.

Liczebność myszołowa Buteo buteo i jastrzębia Accipiter gentilis we wschodniej części Puszczy Kozienickiej. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW, praca magisterska, 41 s., Warszawa.

Dróżdż R. 2006.

Liczebność myszołowa Buteo buteo i jastrzębia Accipiter gentilis we wschodniej części Puszczy Kozienickiej. Kulon 11: 9-18.

Dubiec Anna. 1997.

Wpływ wysiłku reprodukcyjnego na aktywność immunologiczną w populacji kawki Corvus monedula poddanej eksperymentalnej zmianie wielkości lęgu. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Dunajewski A. 1936.

Materjały do rozmieszczenia czapli siwej (Ardea cinerea cinerea Linn.) w Polsce. Acta Orn. Mus. Zool. Polon., 1: 429-466.

Dunajewski A. 1936.

Materjały do występowania czarnego bociana (Ciconia nigra Linn.) w Polsce. Acta Orn. Mus. Zool. Polon., 2: 1-26.

Dunajewski A., Rydzewski W. 1937.

O występowaniu niektórych ptaków w Polsce. Acta Orn. Mus. Zool. Polon., 2: 31-38.

Dyczkowski Jerzy. 1997.

Ekologia rozrodu i pokarm mewy srebrzystej (Larus argentatus) na Wiśle Środkowej. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Dyer M.L., Pinowski J., Pinowska B. 1977.

Population dynamics. W: J. Pinowski, Kendeigh (eds). Granivorous Birds in Ecosystem. Intern. Biol. Progr. Vol. 12: 53-105. Cambridge Univ. Press. London – New York – Melbourne.

Dymowska Z., Żukowski K. 1965.

Pierwotniaki pasożytnicze w materiale sekcyjnym z ptaków Puszczy Kampinoskiej. Wiad. Parazyt. 11: 477-481.

Dynos J. 1995.

Awifauna rezerwatu Czerwińskie Góry II. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 52 s.), Warszawa.

Dyrcz A. 1956.

Nowe stanowiska synogarlicy tureckiej w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 12, 2: 40-42.

Dyrcz A. 1956.

On the biology and distribution of the Collared Turtle Dove, Streptopelia decaocto Friv, in Poland. Zool. Polon., &,4: 433-454.

Dyrcz A. 1962.

Nie publikowane dotąd stanowiska sierpówki, Streptopelia decaocto (Friv.), w Polsce. Prz. Zool. 6: 81-82.

Dyrcz A. 1966.

Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L. w Polsce. Acta orn. 9: 99-111.

Dyrcz A. 1989.

Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków w Polsce. Prz. Zool. 33: 417-437.

Dyrcz A., Tomiałojć L. 1967.

Obserwacje ornitologiczne nad dolnym Bugiem. Acta Orn. 10: 45-50.

Dzieduszycki E. 1878.

Korespondencja z Sokołowa. Cietrzewie. Łowiec, 1: 156-157.

Dzierżanowski T. 2004.

Trznadel Emberiza citrinella i potrzeszcz Emberiza calandra w krajobrazie rolniczym pod Lubochnią. Kulon 9: 163-173.

Dzierżanowski T. 2006.

Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym pod Tomaszowem Mazowieckim w sezonie 2003/2004. Kulon 11: 92-98.

Dzięciołowski R., Frankiewicz E. 1968.

Wiosenne gęsi. Łowiec Pol. 7: 4-5.

Elżanowska T., Elżanowski A. 1979.

Próba ustalenia wpływu zimowego dokarmiania na liczebność sikor w borach sosnowych. Prace IBL 551: 43-61.

Elżanowski A., Elżanowska T. 1977.

Liczebność mysikrólika (Regulus regulus) w borach sosnowych Puszczy Kampinoskiej w zimie 197475. Not. Orn. 18: 55-57.

Engel J. 1982.

Dynamika liczebności kaczki krzyżówki w parkach warszawskich. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 49 s.), Warszawa.

Engel J., Keller M., Leszkowicz J., Zawadzki J. 1988.

Synurbization of the mallard Anas platyrhynchos in Warsaw. Acta Orn. 24: 9-28.

Faliński W. 1959.

Jarząbek w olsztyńskim. Łowiec pol. 17: 14-15.

Feliksiak S. 1967.

Dzierzba rudogłowa, Lanius senator L., w Janówce pod Tłuszczem. Prz. Zool. 11: 154-156.

Ferchmin M. 1988.

Kampinoski Park Narodowy. Par. Nar. i Rez. Prz. 9 (2-3): 33-39.

Ferchmin M. 1989.

Wykaz gatunków ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym. Maszynopis KPN, Izabelin.

Ferens B. 1951.

Orzeł na wolności. Chrońmy Przyr. Ojcz. 7,5/6: 51-54.

Ferens B. 1953.

Puchacz Bubo bubo (Linne) w Polsce – jego biologia i obyczaje. Ochr. Przyr. 21: 78-114.

Fischer W. 1961.

Ornitologische Beobachtungen in der Bialowiezer Heide und in der Pilica-Niederung bei Smardzewice. Falke, 12: 418-420.

Frasońska A., Chmielewski S. 2004.

Wybiórczość miejsc gniazdowania i liczebność oknówki Delichon urbicum w Mogielnicy i okolicznych wioskach. Kulon 9: 175-184.

Fronczak J. 1988.

Wybrane aspekty biologii i ekologii sów (Strigiformes) na Nizinie Mazowieckiej. WSR-P Siedlce, praca magisterska.

Fronczak J., Dombrowski A. 1991.

Sowy (Strigiformes) w krajobrazie rolniczym Niziny Południowopodlaskiej. Acta Orn. 26: 17-49.

Fruziński B. 1969.

Rozmieszczenie cietrzewia (Lyrurus tetrix L.) w województwie lubelskim. Pr. Kom. Nauk Rol. PTPN, 28: 109-125.

Fruziński B. 1969.

Rozmieszczenie cietrzewia (Lyrurus tetrix L.) w województwie białostockim. Pr. Kom. Rol. PTPN, 28: 83-108.

Furmanek M. 2000.

Awifauna Wisły pod Solcem w cyklu rocznym w latach 1993-1999. Kulon 5: 137-181.

Furmanek M. 2002.

Liczebność lęgowej populacji srokosza Lanius excubitor w północnej części powiatu Lipsko (woj. mazowieckie). Kulon 7: 103-109.

Furmanek M., Osojca G.

Awifauna tarasu zalewowego Iłżanki w okresie lęgowym. Kulon 1: 11-20.

Furmanek M., Osojca G. 1997.

Pierwsze obserwacje lęgowych raniuszków (Aegithalos caudatus europaeus) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 2: 212-213.

Furmanek M., Osojca G. 1997.

Waloryzacja faunistyczna doliny rzeki Krępianki oraz doliny Wisły między Pawłowicami a Solcem n. Wisła. Urzad Wojewódzkie w Radomiu, msc.

Fuszara M. 2005.

Wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa agresja u puszczyka Strix aluco i sowy uszatej Asio otus. Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym (praca doktorska).

Fuszara Maciej. 1993.

Skład pokarmu płomykówki Tyto alba (Scops.) w zależności od struktury środowiska na nizinach centralnej Polski. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Gacka-Grzesikiewicz E., Chylarecki P., Chmielewski S., Cichocki Z., Dombrowski A., Jacewicz A., Lenart W., Matuszkiewicz M. J., Orzechowska H. Żarska B. 2004.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ochrony doliny Środkowej Wisły. Ekspertyza niepublikowana WWF.

Gacka-Grześkiewicz E., Bernat J., Chabros J., Żarska B. 1993.

Waloryzacja przyrodnicza doliny Wisły. Maszynopis, IUCN – Poland.

Gawlikowski P. 2006.

Radomskie pustułki. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 13, 1-2: 77.

Gawłowska Ewa. 1993.

Zimowanie ptaków na warszawskim odcinku Wisły. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Gawroński J., Gawrońska D. 2006.

Przelot rybołowa Pandion haliaetus na stawach rybnych koło Jaktorowa. Biuletyn KOO, 15: 41-42.

Gilewska A. 1983.

Dynamika liczebności kaczki krzyżówki (Anas platyrchynchos L., 1758) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 31 s.), Warszawa.

Godyń. Z. 1938.

O podgatunkach głuszca w Polsce. Łowiec, 59: 66.

Golinowski Piotr. 1992.

Terytorializm lęgowy łabędzia niemego (Cygnus olor L.). Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Goławski A. 1996.

Obserwacja orzełka (Hieraatus pennatus) pod Siedlcami. Kulon 1: 52-53.

Goławski A. 1997.

Anomalie w ubarwieniu czernic (Aythya fuligula). Kulon 2: 53-55.

Goławski A. 2001.

Program ochrony płomykówki Tyto alba (Scop.) na Mazowszu. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 371-376.

Goławski A. 2002.

Różnice w przylocie samców i samic u krzyżówki i głowienki. Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2:40-41.

Goławski A. 2004.

Dolina Liwca. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce., ss. 300-302. OTOP, Warszawa.

Goławski A. 2004.

Zagęszczenia wybranych gatunków ptaków lęgowych na powierzchni próbnej w dolinie Liwca. Kulon 9: 201-233.

Goławski A. 2006.

Biologia lęgowa gąsiorka Lanius collurio w ekstensywnym krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 47: 1-10.

Goławski A. 2006.

Pokarm gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 47: 208-214.

Goławski A. 2006.

Kleptopasożytnictwo pokarmowe kruka Corvus corax względem rybołowa Pandion haliaetus. Kulon 11: 110-111.

Goławski A. 2006.

Impact of weather on partial loss of nestlings in the Red-backed Shrike Lanius collurio in eastern Poland. Acta Orn. 41: 15-20.

Goławski A. 2006.

Comparison of methods for diet analysis and prey preference: a case study on the Red-backed Shrike Lanius collurio. Ornis Fennica 83: 108-116.

Goławski A. 2006.

Changes in numbers of some bird species in the agricultural landscape of eastern Poland. Ring 28, 2: 41-47.

Goławski A. Dombrowski A. 2004.

Awifauna lęgowa wybranych fragmentów krajobrazu rolniczego wschodniej Polski. Not. Orn. 45: 44-49.

Goławski A., Chmielewski S. 2006.

Jaki to był rok 2005 na Nizinie Mazowieckiej? Kulon 11: 129-146.

Goławski A., Dombrowski A. 2002.

Habitat use of Yellowhammers Emberiza citrinella, Ortolan Buntings Emberiza hortulana, and Corn Buntings Miliaria calandra In farmland of east-central Poland. Ornis Fennica 79: 164-172.  

Goławski A., Dombrowski A., Jędrzejewski M. 1997.

Awifauna zalewu miejskiego w Siedlcach. Kulon 2: 17-32.

Goławski A., Dombrowski A., Szymkiewicz M. 2001.

Densities and changes in numbers of the Corn Buntig Miliaria calandra in the agricultural landscape of central-eastern Poland. W: Tryjanowski P., Osiejuk P.S., Kupczyk M. (red.). Bunting studies in Europe. ss. 123 - 127. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Goławski A., Dombrowski A., Tabor J. 1998.

Jaki to był rok 2000 na Nizinie Mazowieckiej? Kulon 6: 101-107.

Goławski A., Dombrowski A., Tabor J. 2005.

Jaki to był rok 2004 na Nizinie Mazowieckiej? Kulon 10: 91-100.

Goławski A., Goławska S. 2002.

Śmiertelność ptaków na drogach lokalnych w okolicach Siedlec. Not. Orn. 43: 270-275.

Goławski A., Kaługa I. 2001.

Trzecie stwierdzenie szczudłaka Himantopus himantopus na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 6: 87-88.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 1996.

Gniazdowanie bociana białego (Ciconia ciconia) w koloniach czapli siwej (Ardea cinerea). Orlik 18: 11.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 1996.

Duża koncentracja batalionów (Philomachus pugnax)  pod Łomżą. Kulon 1: 55.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 1996.

Gniazdownie bociana białego (Ciconia ciconia) w koloniach czapli siwej (Ardea cinerea). Orlik 18: 11.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 1996.

Duża koncentracja batalionów (Philomachus pugnax) pod Łomżą. Kulon 1: 55.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 1999.

Drugi przypadek gniazdowania rybitwy białowąsej Chlodonias hybridus na Nizinie Południowopodlaskiej. Kulon 4: 74-76.

Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004.

Comparison of bird fauna of the Volga and Vistula rivers during autumn migration. Berkut 13: 103-109.

Goławski A., Kasprzykowski Z., Kowalski M. 2003.

The occurrence of the Barn Owl Tyto alba in sacred buildings in central-eastern Poland. Ornis Hungarica 12-13: 275-277.

Goławski A., Sachanowicz K. 1996.

Tokujące perkozy rogate (Podiceps auritius) na stawach w Siedlcach. Orlik 14: 4-5.

Goławski A., Sachanowicz K. 1997.

Występowanie mew (Laridae) w cyklu rocznym w Siedlcach. Kulon 2: 41-46.

Goławski A., Sachanowicz K., Rzępała M., Kot H., Tabor A. 2002.

Awifauna nielęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1971-2000. Kulon 7: 73-102.

Goławski A., Tabor J., Dombrowski A. 2004.

Jaki to był rok 2003 na Nizinie Mazowieckiej? Kulon 9: 131-140.

Gorzelski W. 1984.

Awifauna rezerwatu Łuże w Kampinoskim Parku Narodowym. Maszynopis, Izabelin.

Gorzelski W. 1991.

Przypadek nekrofagii u wróbla domowego (Passer domesticus). Not. Orn. 32 (1-2): 144.

Gorzelski W., Bukaciński D., Bukacińska M. 1994.

Awifauna lęgowa tarasu zalewowego Wisły w Warszawie i czynniki ja kształtujące. Not. Orn. 35: 99-114.

Gorzelski Witold. 1989.

Awifauna lęgowa tarasu zalewowego Wisły w Warszawie w latach 1987-1988 oraz czynniki ją kształtujące. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Goszczyński J., Jabłoński P., Lesiński G., Romanowski J. 1993.

Zmienność składu pokarmu puszczyka Strix aluco L. w gradiencie urbanizacji. Acta Orn. 27 (2): 113-123.

Gotzman J. 1960.

Gniazdowanie gila w środkowej Polsce. Przyr. Pol. 4,4: 16.

Gotzman J. 1961.

Ornitofauna lęgowa leśnictwa Leśna Podkowa. Acta Orn. 6: 11-19.

Gotzman J. 1962.

Gnieżdżenie się mewy pospolitej Larus canus pod Warszawą. Prz. Zool. 6: 176-177.

Gotzman J. 1965.

Wybiórczość środowiskowa perkozów (Podicipedidae) w okresie lęgowym. Ekol. Pol. Ser. A. 13, 16: 289-302.(org. ang.) stawy w Pęcicach

Gotzman J. 1966.

Lęgi mieszane kaczek, Anas sp. i bażanta, Phasianus colchicus L. Not. Orn. 7: 33-34.

Gotzman J. 1967.

Naziemne gniazda kosa, Turdus merula L. Not. Orn. 8: 21.

Gotzman J. 1967.

Nietypowe umieszczenie gniazda białorzytki, Oenanthe oenanthe L. Not. Orn. 8: 21.

Gotzman J. 1967.

Otwarte gniazda muchołówki szarej, Muscicapa stirata (Pall.). Not. Orn. 8: 21-22.

Gotzman J. 1971.

Obserwacja trzciniaka ogrodowego (Acrocephalus dumetorum) pod Warszawą. Not. Orn. 12: 31-33.

Gotzman J. 1971.

Obserwacja płatkonoga płaskodziobego (Phalaropus fulicarius) pod Warszawą. Not. Orn. 12: 75-76.

Gotzman J. 1971.

Obserwacja trzciniaka ogrodowego (Acrocephalus dumetorum) pod Warszawą. Not. Orn. 12: 31-32.

Górski A. 1997.

Brodziec pławny (Tringa stagnatilis) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza. Kulon 2: 65-66.

Górski A. 1997.

Obserwacja orła cesarskiego (Aquila heliaca) na Równinie Kurpiowskiej. Kulon 2: 74-75.

Górski A. 2002.

Monitoring populacji bociana czarnego w województwie mazowieckim. Kraska 8, 1-2: 25.

Górski A. 2002.

Monitoring ptaków drpaieznych na Nizinie Mazowieckiej w roku 2002. Kraska 8, 1-2: 25-26.

Górski A. 2005.

Program aktywnej ochrony bociana czarnego w województwie mazowieckim w 2005 roku. Kraska 12 (1-2).

Górski A. 2006.

Ochrona bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej w województwie mazowieckim w 2006 roku. Kraska 13, 1-2:26-27.

Górski W. 1979.

Egzotyczne gtaunki Anseriformes w Polsce. Prz. Zool. 23: 158-162.

Górski W., Petryna A. 1975.

Łabędź mały (Cygnus columbianus bewickii) w Polsce. Not. Orn. 16: 1-12.

 

Grabiński W. 1986.

Występowanie kobczyka (Falco vespertinus) w Polsce. Not. Orn. 27: 129-138.

Graczyk A. 1959.

Badania nad występowaniem i stanem ilościowym kosa (Turdus merula L.) w Polsce. Ekologia pol. A, 7, 3: 55-82.

Graczyk R. 1963.

 

Występowanie drozda śpiewaka (Turdus ericetorum Turt.) w miastach Polski. Przyroda Polski Zachodniej 7: 21-29.

Gromadzka J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1985.

Breeding Waders in Poland. Wader Study Group Bull. 43. 29-33.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994.

Ostoje ptaków w Polsce. OTOP. Gdańsk, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002.

Wielkość populacji i i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. Maszynopis. Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk.

Gromadzki M., Mokwa K. 2005.

Wędrówka i zimowanie gawrona Corvus frugilegus w Polsce – opracowanie wiadomości powrotnych. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 319-331.

Gromadzki M., Wieloch M. 1983.

Distribution and number of the grey-lag goose Anser anser in Poland in the years 1977-1979. Acta orn. 19: 155-178.

Grzywaczewski G. 2006.

Stan populacji pójdźki Athene noctua w Polsce. Not. Orn. 47: 147-158.

Guniak M., Zawitaj J. 1974.

Liczebność sierpówki (Streptopelia decaocto) w śródmieściu Warszawy wiosną 1972.

Halba R. 1973.

O ptakach w Warszawie. Przyr. Pol. 5: 8.

Haman A. 1992.

Fenologia lęgów i produktywność wróbla i mazurka w parkach Warszawy w latach 1986-1989. W: Mat. Symp. „Dynamika liczebności ptaków i czynniki ją kształtujące”. WSP Słupsk. 137-141.

Hejduk J., Markowski J. 2002.

Występowanie bociana czarnego Ciconia nigra (L.) cietrzewia Tetrao tetrix (L.) i jarząbka Bonasa bonasia (L.) w regionie łódzkim. Acta univ. Lodz. Folia Biol. Et Oecol. 1: 217-225.

Hereźniak J., Olaczek R. 1969.

Stanowiska zimorodka, Alcedo atthis L. w województwie łódzkim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 1: 25-30.

Herz L. 1964.

Żurawie koło Zaborowa Leśnego w Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 20, 4: 32-34.

Herz L. 1982.

O ochroną rezerwatową rzadkich stanowisk ornitofauny w dolinie Bugu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 6: 63-67.

Herz L. 1986.

Osobliwości przyrdnicze okolic Warszawy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 42, 6: 70-74.

Herz L. 1987.

Osobliwości przyrodnicze okolic Warszawy; ponowne gniazdowanie kormoranów Phalacrocorax carb. Chrońmy Przyr. Ojcz. 43, 4: 33-36.

Herz L. 2002.

Puszcza Kampinoska. Przewodnik. Ofic. Wyd. Rewasz, Pruszków.

Hodoly L. 1880.

Przyczynki do fauny krajowej. Kosmos, 5: 237-238.

Hołyński R. 1964.

Występowanie trznadelka, Emberiza pusilla Pall. W Polsce. Not. Orn. 5: 21-24.

Hołysz L. 1983.

Biologia lęgów szpaka (Sturnus vulgaris L. 1758) na terenie przyszłego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 38 s.), Warszawa.

Hordowski J. 2006.

Kląskawka. Monografie przyrodnicze. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Ignatowicz M. 1993.

Zespoły ptaków rezerwatu im. „Króla Jana Sobieskiego” w Warszawie. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 57 s.), Warszawa.

Indykiewicz P. 1988.

Socjalna obrona gniazda Passer ssp. I Parus ssp. Przed tchórzem zwyczajnym (Mustela putorius L.). Prz. Zool. 32 (2): 281.

J.G. 1960.

Świstunka zielonawa pod Warszawą. Przyr. Pol. 4,4: 14.

Jabłońska J., Jabłoński B. 1967.

Nietypowe gniazdo świergotka drzewnego, Anthus trivialis (L.). Not. Orn. 8: 23.

Jabłoński B. 1960.

Notatki (Obserwacje Emberiza pusilla Pall.). Biul. Orn. 1,1: 16.

Jabłoński B. 1960.

Notatki (Obserwacja Phylloscopus inornatus (Blyth.), Picus canus Gm. I Dryobates leucotos (Bechst.)). Biul. Orn. 1,2: 21.

Jabłoński B. 1962.

Uwagi o występowaniu dzierzby rudogłowej Lanius senator L. w Polsce. Not. Orn. 3 (1): 2-4.

Jabłoński B. 1962.

Zmiany w ornitofaunie rezerwatu „Dębina” w powiecie wołomińskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18,5:37-38.

Jabłoński B. 1962.

Dalsze obserwacje pliszki górskiej Motacilla cinerea Tunst. I kormoranów Phalacrocorax carbo (L.) na terenie Warszawa. Not. Orn. 3: 47.

Jabłoński B. 1963.

Uwagi o występowaniu świergotka rdzawogardlistego, Anthus cervinus (Pall.) na terenie Polski. Not. Orn. 4,2: 17-20.

Jabłoński B. 1963.

Obserwacje droździka, Turdus musicus L. na niżu polskim w okresie lęgowym. Not. Orn. 4,4: 38-41.

Jabłoński B. 1964.

Dalsze stanowiska dzierzby rudogłowej, Lanius senator L. w Polsce. Not. Orn. 5: 31-33.

Jabłoński B. 1964.

Materiały do awifauny wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Ptaki okolic Klembowa, pow. Wołomin. Acta Orn. 8: 1-66.

Jabłoński B. 1967.

The phenological interchange of birds in forests in the east part of the Masovian Lowland region in relation to ecological isolation. Ekol. Pol. Ser. A, 15: 183-271.

Jabłoński B. 1984.

Awifauna projektowanej strefy krajobrazu chronionego w dolinie Bugu. Acta zool. Cracov. 27, 5: 73-106.

Jabłoński B., Kincel A. 1965.

Obserwacja sójki syberyjskiej Perisoreus infaustus (L.) na Mazowszu. Not. Orn. 6: 55-58. neg. Weryf. KF!!!

Jabłoński B., Luniak M. 1964.

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (Bechst.) w Lasku Bielańskim. Not. Orn. 5: 29.

Jabłoński B., Tomiałojć L. 1970.

Nowe stwierdzenia drozda ciemnego (Turdus obscurus) w Polsce. Not. Orn. 11: 25-26. Nie cytowana przez Tomiałojcia!

Jabłoński P. 1991.

Rozmieszczenie puszczyka Strix aluco w Warszawie. Acta Orn. 26: 31-38.

Jabłoński P. 1991.

Rozmieszczenie puszczyka Strix aluco w Warszawie. Acta Orn. 26, 1: 31-38.

Jabłoński P. M. 1995.

Awifauna doliny Rawki. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Skierniewicach, msc.

Jabłoński Piotr. 1985.

Rozmieszczenie i pokarm puszczyka w Warszawie. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Jadczak Agnieszka. 1995.

Analiza wybranych aspektów biologii lęgowej podwarszawskiej kolonii mewy śmieszki Larus ridibundus L. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Jadczyk P., Jakubiec Z. 2005.

Zimowanie gawronów Corvus frugilegus w Polsce. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 541-556.

Jakóbczyk A. 1990.

Śmiertelność piskląt kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos, L.) w warunkach miejskich. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 36 s.), Warszawa.

Jakubiec Z. (red.) 1985.

Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Część I. Studia Naturae A 28: 1-262.

Jakubiec Z. 1978.

Wstępne wyniki badań ankietowych nad rozmieszczeniem i liczebnością bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce, w 1974 r. Prz. Zool. 22 (2): 180-183.

Jakubiec Z. 1985.

Populacja bociana bialego Ciconia ciconia L. w Polsce. Cz. I. Studia Naturae. Seria A. 28.

Jakubiec Z., Guziak R. 1998.

Bocian biały Ciconia ciconia w Posce w roku 1995 – rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. Not. Orn. 39: 195-209.

Janaszek S. 1957.

Łabędzie gniazdowe w województwie lubelskim. Łowiec Pol. 9/10:23.

Janiszewski T. 1996.

Co się działo w regionie łódzkim w roku 1995? Biul. Faun. Polski Środkowej. 2:6-7.

Janiszewski T. 1997.

Podsumowanie działalności ornitologicznej w regionie łódzkim w roku 1996. Biul. Faun. Polski Środkowej. 3: 3-4.

Janiszewski T. 1998.

Podsumowanie działalności ornitologicznej w regionie łódzkim w roku 1997. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4, 1: 1-2.

Janiszewski T. 1998.

Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków wodnych w regionie łódzkim w styczniu 1997 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4: 13.

Janiszewski T. 1999.

Podsumowanie działalności ornitologicznej w Regionie Łódzkim w roku 1998. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 11.

Janiszewski T. 2000.

Podsumowanie działalności ornitologicznej w Regionie Łódzkim w roku 1999. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 3.

Janiszewski T. 2001.

Podsumowanie działalności ornitologicznej. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 3-4.

Janiszewski T. 2001.

O zmianach w występowaniu niektórych gatunków ptaków w środkowej Polsce. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 24-28.

Janiszewski T. 2002.

Sprawozdanie z działalności ornitologicznej w 2001 roku w regionie łódzkim. Biul. Faun. Polski Środkowej. 8: 3-4.

Janiszewski T. 2002.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 2001. Biul. Faun. Polski Środkowej. 8: 17-22.

Janiszewski T. 2003.

Sprawozdanie z działalności ornitologicznej w 2002 roku w regionie łódzkim. Biul. Faun. Polski Środkowej. 9: 3-4.

Janiszewski T. 2004.

Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2003. Biul. Faun. Polski Środkowej. 10: 3-4.

Janiszewski T. 2005

Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2004. Biul. Faun. Polski Środkowej. 11: 3-5.

Janiszewski T. 2006.

Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2005. Biul. Faun. Polski Środkowej. 12: 3-4.

Janiszewski T. 2007.

Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2006. Biul. Faun. Polski Środkowej. 13: 3-4.

Janiszewski T. Włodarczyk R. 2000.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 1999. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4-7.

Janiszewski T., Kaczmarek K., Kleszcz A., Minia P. 2006.

Występowanie czapli białej Egretta alba na Ziemi Łódzkiej. Przyr. Pol. Środ. 8: 24-31.

Janiszewski T., Kaczmarek K., Kleszcz A., Minias P. 2006.

Występowanie czapli białej Egretta alba na terenie Ziemi Łódzkiej. Biul. Faun. Polski Środkowej. 12: 4-9.

Janiszewski T., Kaliński A. 2003.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 2002. Biul. Faun. Polski Środkowej. 9: 15-20.

Janiszewski T., Kaliński A., Włodarczyk R. 1999.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Regionu Łódzkiego w roku 1998. Biul. Faun. Polski Środkowej. 5, 1: 3-6.

Janiszewski T., Markowski J., Michalak P., Wojciechowski Z., Hejduk J. 1991.

Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone w środkowej Polsce. II. Not. Orn. 32: 117-124.

Janiszewski T., Markowski J., Wojciechowski Z. 1995.

Wpływ melioracji na awifaunę lęgową doliny Bzury w latach 1974-1994. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Łódź 14-16 IX 1995. Streszczenia referatów. 83.

Janiszewski T., Markowski J., Wojciechowski Z. 1997.

Próba wyjaśnienia zmian awifauny lęgowej dna pradoliny warszawsko-berlińskiej na odcinku Łęczyca – Sobota. Ptaki jako wskaźnik zmian środwiska. Słupsk. 36-37.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 1998.

Intensywny przelot rybitw białoskrzydłych Chlidonias leucopterus w Regionie Łódzkim wiosną 1997. Orlik 34, 3-4: 20-21.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 1998.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Regionu Łódzkiego w roku 1997. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4:3-4.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 2000.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 1999. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 4-7.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 2001.

Rzadkie ptaki obserwowane na terenie Regionu Łódzkiego w roku 2000. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 14-22.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 2004.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w roku 2003. Biul. Faun. Polski Środkowej. 10: 5-12.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 2005.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w roku 2004. Biul. Faun. Polski Środkowej. 11:5-13.

Janiszewski T., Włodarczyk R. 2006.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terneie Zimi Łódzkiej w 2005 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 12: 9-18.

Janiszewski T., Włodarczyk R., Krajewski Ł. 2007.

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terneie Zimi Łódzkiej w 2006 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 13: 10-16.

Janiszewski T., Włodarczyk R., Wojciechowski Z. 2001.

Wstępne wyniki badań nad rozkładem przestrzennym i współwystępowaniem zimujących w dolinie Bzury trzech gatunków ptaków drapieżnych. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 12-14.

Janiszewski T., Wojciechowski Z. 2006.

Bocian biały w województwie łódzkim w roku 2004. w: Guziak R., Jakubiec Z. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”. Wrocław. 111-132.

Janiszewski T., Wojciechowski Z., Markowski J. 2002.

Najważniejsze ostoje ptaków na Ziemi Łódzkiej. Acta univ. Lodz. Folia Biol. Et Oecol. 1: 227-251.

Jasiński Z., Chmielewski S. 1994.

Gniazdowanie żołny pod Iłżą (woj. radomskie). Chr. Przyr. Ojcz. 1. 97-98.

Jędraszko-Dąbrowska D. 1979.

Ocena wpływu elementów ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu na zespół ptaków boru sosnowego. Pr. Inst. Bad. Leś. 552: 63-87.

Jędraszko-Dąbrowska D. 1990.

Znaczenie dla ptaków różnych typów zbiorników wodnych w Warszawie jako środowisk lęgowych. W: Zimny H. (red.). Problemy kształtowania przyrodniczego terenów zurbanizowanych. Cz. II. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. 47-57.

Jędraszko-Dąbrowska D. 1998.

Aspekty biologii lęgowej i zachowania się pozamiejskiej i miejskiej populacji łyski Fulica atra L. w: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ART, Bydgoszcz. 161-166.

Jędraszko-Dąbrowska D., Cygan J. P. 1995.

Lęgowe i zimujące ptaki wodno-błotne Warszawy. Not. Orn. 36: 241-271.

Jędraszko-Dąbrowska D., Sambor K. 2004.

Presja drapieżników na ptaki lęgowe Jeziorka Czerniakowskiego. W: Indykiewicz P., Barczka T. Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz. 375-383.

Jędraszko-Dąbrowska D., Szepietowska S. 1988.

Ptaki rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Parki Nar. I Rez. Przyr. 9: 9-19.

Jędraszko-Dąbrowska Danuta. 1978.

Wymiana osobników lęgowych populacji dominujących gatunków ptaków boru sosnowego. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Jędrzejewska B. 1985.

Biologia lęgów dziuplaków na terenie przyszłego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 54 s.), Warszawa.

Jędrzejewski M. 2000.

Zimowanie ptaków lądowych w dolinach wybranych rzek środkowo-wschodniej Polski w dekadzie 1984-1993. Kulon 5: 3-37.

Józefaciuk W. 1969.

Spotkanie z czarnym bocianem. Przyr. Pol. 13, 10:15.

Józefik M. 1957.

Z wędrówek po czaplińcach, ss.158. PWN, Warszawa.

Józefik M. 1960.

Modyfikacje południowo-zachodniej granicy zasiegu Erythrina erythrina erythrina (Pall.) na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. Acta Orn. 5, 11: 307-324.

Józefik M. 1969.

Caspian Tern, Hydroprogne caspia Pall. In Poland – the biology of migration period. Acta Orn. 11: 381-443.

Jóźwiak Z. 1978.

Ptaki Doliny Bzury. Łowiec Pol. 3: 8.

Jurczyk A. 1959.

W sprawie niektórych ptaków warszawskiego odcinka Wisły. Prz. Zool. 3 (2): 132-133.

Jurczyk A. 1960.

Remiz w Warszawie. Przyr. Pol. 4,2/3: 8-9.

Jurczyk A., Luniak M. 1959.

Zarys awifauny Wisły w okolicach Warszawy. Zjazd Anatomów i Zool. Pol., 21-25 IX 1959, Kraków.

Juszczak K. 1998.

Derkacz w Kampinoskim Parku Narodowym. Par. Nar. 4: 8-9.

Juszczak K., Olech B. 1996.

Derkacz – ofiara cywilizacji. Puszcza Kampinoska 1-2: 12-13.

Juszczak K., Olech B. 1997.

Liczebność i rozmieszczenie derkacza Crex crex na obszarze KPN i jego okolic w latach 1995-97.Not. Orn. 38: 197-213.

Kaczmarek K. 1998.

Zimowanie gęsi na terenie Regionu Łódzkiego w sezonie jesienno-zimowym 1997/98. Biul. Faun. Polski Środkowej. 4: 16.

Kaczmarek K. 1999.

Zimowanie gęsi na terenie Regionu Łódzkiego w sezonie jesienno-zimowym 1998/99. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 13.

Kaczmarek W., Sierakowski K., Wasilewski A. 1981.

Wybiórczość pokarmowa ptaków owadożernych w ekosystemach leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Ekol. Pol. 29 (4): 499-518.

Kajak Z. 1983.

Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza. PWN, Warszawa - Łódź.

Kajak Z., Mikulski Z. 1990.

Potrzeby ochrony przyrody i środowiska Wisły środkowej. Opinia dla Departamentu Ochr. Przyr. MOŚZNiL. Maszynopis, Warszawa.

Kalbarczyk W. 1958.

Ptaki w Ujzadowie Dolnym. Przyr. Pol. 2,2: 9-10.

Kalbarczyk W. 1960.

Ptaki terenów ruderalnych Warszawy. Przyr. Pol. 4, 2/3:22-23.

Kalbarczyk W. 1961.

Pliszka górska Motacilla cinerea Tunst., w Warszawie. Not. Orn. 2: 47.

Kaliński A. 1998.

Próba wyjaśnienia efektywności lęgów myszołowa Buteo buteo i jastrzebia Accipiter gentilis oraz zmienności wysokości umieszczenia ich gniazd nad ziemią. Uniwersytet Łódzki, praca magisterska.

Kaliszewski I. 1998.

Zimowa obserwacja rybołowa (Pandion haliaetus) pod Płockiem. Kulon 3: 99-100.

Kaliszewski I., Kaźmierczak B. 1991.

Awifauna Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego – Jezioro Soczewka. Informator GWPK 7: 5-6.

Kaliszewski I., Kaźmierczak B. 1997.

Intensywny przelot srok (Pica pica) na noclegowisko. Kulon 2: 215-216.

Kaługa I. 2001.

Niezwykłe spotkanie z żołną. Kraska. Biuletyn MTOF. 7,2:43-44.

Kaługa I. 2002.

Stwierdzenie lęgów żołny Merops apiaster na Nizinie Mazowieckiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58, 4: 114-115.

Kaługa I. 2003.

Gniazdowanie mazurka w kolonii żołny. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 10, 2: 41-42.

Kaługa I. 2006.

Bocian biały w województwie mazowieckim w roku 2004. w: Guziak R., Jakubiec Z. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”. Wrocław. 153-175.

Kamieniarz R. (2000).

Sytuacja populacji bażanta w Polsce w latach 1998-2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Mat. II Krajowej Konferencji Włocławek 7-9 września 2000r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kamieniarz R. 1999.

Ocena rozmieszczenia i liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix)w Polsce w latach 1982-94 oraz założenia do programu czynnej ochrony tego gatunku. Praca doktorska wyk. W Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

Kamieniarz R. 2002.

Cietrzew. Monografie przyrodnicze. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Kamieniarz R., Panek M. 1993.

Sytuacja zwierzyny w Polsce w ostatnich latach – wyniki monitoringu. Biul. Stacji Badawczej w Czempniu. 1-4:

Kamieniarz R., Panek M. 1997.

Występowanie śródpolnych nieużytków i odłogów, a efekty rozrodu i zagęszczenie kuropatw Perdix perdix w Polsce. Przeg. Przyr. 8,1-2: 99-109.

Kamieniarz R., Panek M. 2000.

Leśnictwo. Aneks III. Monitoring wybranych gatunków zwierzyny drobnej w latach 1990-2000. Główny Urząd Statystyczny.

Kamola M. 1983.

Biologia lęgów mazurka na obszarze przyszłego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 26 s.), Warszawa.

Kasprzak K., Banaszak J. 1978.

Fauna terenów zurbanizowanych. Wszechświat 12: 305-307.

Kasprzykowski Z, Łuczak J. 2000.

Awifauna lęgowa cmentarzy w Siedlcach. Kulon 5: 69-79.

Kasprzykowski Z. 1993.

Za późno dla cietrzewi, za późno dla Omulwi. Ptaki 2: 10-11.

Kasprzykowski Z. 1997.

Wymieranie cietrzewia (Tetrao tetrix) na Równinie Kurpiowskiej. Kulon 2: 63-65.

Kasprzykowski Z. 1997.

Metody oceny liczebności cietrzewi (Tetrao tetrix). Orlik 24: 6-9.

Kasprzykowski Z. 2000.

Niekorzystne warunki pogodowe przyczyną strat w lęgach gawrona Corvus frugilegus. Not. Orn. 41: 255-256.

Kasprzykowski Z. 2001.

Liczebność populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na Wysoczyźnie Siedleckiej. Kulon 6: 63-69.

Kasprzykowski Z. 2001.

Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 139-144. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

Kasprzykowski Z. 2001.

Cietrzew Tetrao tetrix. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 335-342. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce

Kasprzykowski Z. 2001.

Populacja lęgowa i noclegowisko zimowe gawrona Corvus frugilegus w Siedlcach. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Bydgoszcz. 268-271.

Kasprzykowski Z. 2002.

Liczebność gatunków ptaków wodno-błotnych związanych z korytem Narwi w roku 2001. Kulon 7: 35-41.

Kasprzykowski Z. 2002.

Śmiertelność ptaków krukowatych Corvidae na noclegowisku zimowym w Siedlcach w sezonie 2000/2001. Not. Orn. 43: 52-53.

Kasprzykowski Z. 2002.

Decline of the Black Grouse Tetrao tetrix population in central-eastern Poland. Vogelwelt 123: 253-258.

Kasprzykowski Z. 2002.

Biologia rozrodu gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 43: 219-227.

Kasprzykowski Z. 2003.

Habitat preferences of foraging Rooks Corvus frugilegus during the breeding period in the agricultural landscape of eastern Poland. Acta Orn. 38: 27-31.

Kasprzykowski Z. 2004.

Dolina Dolnej Narwi. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 272-275.

Kasprzykowski Z. 2004.

Doliny Omulwi i Płodownicy. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 276-279.

Kasprzykowski Z. 2005.

Dynamika lęgowej populacji gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1998-2003. W: Jerzak L., Kavanaghh B. P., Tryjanowski P. (red.). Krukowate Polski – monografia. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, s. 165-173.

Kasprzykowski Z., Dmoch A. 2001.

Zagrożenia awifauny Doliny Dolnej Narwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 129-136. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

Kasprzykowski Z., Goławski A. 1997.

Plastikowe sznurki zagrażają także oknówkom (Delichon urbica). Orlik 22: 11. 

Kasprzykowski Z., Goławski A. 1997.

Anomalia w ubarwieniu pisklęcia rybitwy rzecznej (Sterna hirundo). Orlik 27: 12-13.

Kasprzykowski Z., Goławski A. 1998.

Populacja bociana białego Ciconia ciconia na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984-85 i 1994. Kulon 3: 195-203.

Kasprzykowski Z., Goławski A. 2000.

Awifauna doliny środkowej i dolnej Omulwi. Kulon 5: 45-59.

Kasprzykowski Z., Goławski A. 2003.

Zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2002/2003. Kulon 8: 21-25.

Kasprzykowski Z., Goławski A. 2006.

Habitat use of the Barn Owl (Tyto alba) and Little Owl (Athene noctua) in central-eastern Poland. Biological Letters 43: 33-39.

Kasprzykowski Z., Mitrus C. 1997.

Gniazdowanie mewy pospolitej (Larus canus) w dolinie Dolnej Narwi i Dolnego Bugu. Kulon 2: 67-68.

Kasprzykowski Z., Rzępała M. 1997.

Lęgowy łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) pod Ostrołęką. Kulon 2: 68-69.

Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2001.

Gniazdowanie żołny Merops apiaster na Południowym Podlasiu. Kulon 6: 88-89.

Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2002.

Liczebność i preferencje siedliskowe ptaków szponiastych Falconiformes zimujących w środkowo-wschodniej Polsce. Not. Orn. 43: 73-82.

Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2003.

Zimowanie srokosza Lanius excubitor na północnym Mazowszu i południowym Podlasiu. Kulon 8: 101-103.

Kasprzykowski Z., Szymkiewicz M. 2002.

Znaczenie terasy zalewowej doliny Omulwi i Płodownicy dla awifauny lęgowej, zagrożenia i postulaty ochronne.  Drozd. Zeszyty Przyr. 1: 15-21. Muzeum Przyr. w Drozdowie. Łomża.

Kawecki Z. 1968.

O krukach ludzi się nie bojących. Prz. Zool. 3: 299-305.

Kaźmierczak B. 1998.

Ptaki województwa płockiego. Wyd. arząd Parków Kraj. Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego.

Kaźmierczak B., Kaliszewski I. 1997.

Żołna (Merops apiaster) pod Plockiem. Kulon 2: 70-71.

Kaźmierczak B., Kaliszewski I. 1997.

Kolonia lęgowa kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) pod Płockiem. Kulon 2: 201-206.

Keller M. 1979.

Wewnątrzpopulacyjna zmienność wielkości jaj u sroki (Pica pica), drozda śpiewaka (Turdus philomelos), bogatki (Parus major) i sikory modrej (Parus caeruleus). Not. Orn. 20, 1-4: 1-16.

Keller M., Chylarecki P., Nowicki W. 2000.

Ornitologiczna waloryzacja miedzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi.w: Matuszkiewicz J. M., Roo-Zielińska E. (red.). Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica – Narew). Dok. Geograficzna nr 19. PAN IGiPZ, Warszawa. 119-131.

Keller M., Engel J., Zawadzki J., Leszkowicz J. 1987.

Metody oceny liczebności populacji lęgowej krzyżówki (Anas platyrhynchos) w warunkach miejskich. Not. Orn. 28: 63-79.

Keller M., Kraska R. 1987.

Sprawozdanie z akcji obrączkowania ptaków wróblowatych podczas ich wędrówki jesiennej w centralnej Polsce w roku 1986. Not. Orn. 28: 118-121.

Keller M., Kraska R., Matyjasiak P. 1988.

Sprawozdanie z obrączkowania ptaków wróblowatych w centralnej Polsce podczas ich wędrówki jesiennej w 1987 roku. Not. Orn. 29: 88-91.

Keller M., Kruszewicz A., Kraska R., Konofalski M., Zawadzki J., Kamola M. 1986.

Sprawozdanie z akcji obrączkowania ptaków wróblowatych w centralnej Polsce podczas ich wędrówki jesiennej w latach 1983-1985. Not. Orn. 27: 182-187.

Keller M., Matyjasiak. 1989.

Sprawozdanie z obrączkowania ptaków wróblowatych w centralnej Polsce podczas ich wędrówki jesiennej w 1988 roku. Not. Orn. 30: 116-120.

Keller M., Rowiński P., Nowakowski J. 1998.

Akcja Wisła – Studencki obóz obrączkowania ptaków w dolinie Środkowej Wisły w roku 1997. Kulon 3: 118-122.

Keller M., Rowiński P., Nowakowski J. 2000.

Akcja Wisła – studencki obóz obrączkowania ptaków w dolinie Środkowej Wisły w roku 1998. Kulon 5: 107-112.

Keller M., Rowiński P., Nowakowski J., Maniakowski M. 1997.

Akcja Wisła – studencki obóz obrączkarski ptaków w dolinie Środkowej Wisły w latach 1983-1996. Kulon 2: 232-243.

Keller, A. Kruszewicz, M. Komola. 1986.

Schwytanie świstunki górskiej (Phylloscopus bonelli) w centralnej Plsce. Not. Orn. 27: 98-100.

Kendeigh S.C., Pinowski J.(eds). 1972.

Productivity, population dynamics and systematics of granivorous birds. PWN, Warszawa.

Kędra Aleksander. 1994.

Skażenie polichlorowanymi węglowodorami pokarmu i odchodów piskląt mazurka Passer montanus (L.) w Kiełpinie i Dziekanowie Leśnym. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Kiryluk M. 1999.

Charakterystyka jesiennej wędrówki kapturki (Sylvia atricapilla) w dolinie środkowej Wisły. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 41 s.), Warszawa.

Klubek H. 1994.

Przestrzenne rozmieszczenie i niektóre parametry populacji kuropatw w łowisku polno-leśnym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 63 s.), Warszawa.

Kłosiewicz E., Wróblewska M. 1979.

Puszcza Kampinoska. 48 pp. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Kłosowski T., Koźniewski P., Luniak M., Szokalski M. 1978.

Inwentaryzacja ornitologiczna doliny Narwi w gminie Skrzeszów (woj. warszawskie). Not. Orn. 19: 39-46.

Kłudka J. 1989.

Budżet czasu i energii kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos, L.) w warunkach miejskich. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW, praca magisterska, Warszawa.

Kobendzina J. 1966.

Puszcza Kampinoska. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kocianiak M., Kołudzki Z., Wężyk M. 2000.

Herpetofauna, awifauna i teriofauna doliny rzeki Gać. Kulon 5: 193-205.

Kociniak M., Kołudzki Z., Wężyk M. 1997.

Inwentaryzacja stanowisk bociana czarnego (Ciconia nigra) na terenie województwa piotrkowskiego. Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, msc.

Kociniak M., Kołudzki Z., Wężyk M. 2000.

Herpetofauna, awifauna i teriofauna doliny rzeki Gać. Kulon 5: 193-205.

Koehler W. 1981.

Zwierzęta czekają. Relacja stonka-bażant w Grochalach na skraju Puszczy Kampinoskiej], s. 97-98. KAW, Warszawa.

Koeppen E. 1943.

Verzeichnis der im Naturkunde-Museum zu Litzmanstadt gesammelten, aufgestellten und beobachteten Wirbeltiere des Litzmanstädter Raumes. Litzmanstadt.

Kołakowska I. 1996.

Populacja bociana białego (Ciconia ciconia) w wybranych gminach województwa ciechanowskiego. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 47 s.), Warszawa.

Kołodziejczyk A. 2001.

Rezerwat krajobrazowy Jezioro Czerniakowskie. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce: 201-212.

Kołudzki Z., Wężyk M., Kociniak M., Zieliński P. 2003.

Występowanie bociana czarnego na obszarze byłego województwa piotrkowskiego w latach 1994-2001. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 4: 5-18.

Komisja Faunistyczna. 1986.

Raport Komisji Faunistycznje o stwierdzeniach w roku 1984. Not. Orn. 27: 169-176.

Komisja Faunistyczna. 1988.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1985 r. Not. Orn. 29: 53-65.

Komisja Faunistyczna. 1988.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1986 r. Not. Orn. 29: 135-149.

Komisja Faunistyczna. 1989.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1987 r. Not. Orn. 30: 57-71. 

Komisja Faunistyczna. 1990.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1988 r. Not. Orn. 31: 67-85.

Komisja Faunistyczna. 1991.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1989 r. Not. Orn. 32: 125-142.

Komisja Faunistyczna. 1992.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1990 r. Not. Orn. 33: 111-121.

Komisja Faunistyczna. 1993.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1991 r. Not. Orn. 34: 347-357.

Komisja Faunistyczna. 1994.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1992r. Not. Orn. 35. 157-170.

Komisja Faunistyczna. 1994.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1993. Not. Orn. 35: 331-346.

Komisja Faunistyczna. 1995.

Komunikat specjalny Komisji Faunistycznej. Not. Orn. 36: 135-140.

Komisja Faunistyczna. 1995.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1994. Not. Orn. 36: 343-358.

Komisja Faunistyczna. 1996.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1995. Not. Orn. 37: 301-317.

Komisja Faunistyczna. 1997.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1996. Not. Orn. 38: 291-311.

Komisja Faunistyczna. 1998.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. Not. Orn. 39: 151-174.

Komisja Faunistyczna. 2000.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1998. Not. Orn. 41: 29-53.

Komisja Faunistyczna. 2000.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1999. Not. Orn. 41: 293-315.

Komisja Faunistyczna. 2001.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2000. Not. Orn. 42: 193-214.

Komisja Faunistyczna. 2002.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2001. Not. Orn. 43: 177-195.

Komisja Faunistyczna. 2003.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2002. Not. Orn. 44: 195-219.

Komisja Faunistyczna. 2004.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 45: 169-194.

Komisja Faunistyczna. 2005.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. Not. Orn. 46: 157-178.

Komisja Faunistyczna. 2006.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005. Not. Orn. 47: 97-124.

Komisja Faunistyczna. 2007.

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2006. Not. Orn. 48: 107-136.

Komisja Funistyczna. 1976.

Komunikat nr 4. Not Orn. 17, 1-2: 48-49. uwaga weryfikacja niektórych publikowanych obserwacji.

Konofalski M. 1988.

Synurbizacja kwiczoła (Turdus pilaris L.) w Warszawie. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 65 s.), Warszawa.

Konofalski M., Kamola M. 1985.

Stanowisko lęgowe dzięcioła syryjskiego (Dendrocopos syriacus) w Warszawie. Not. Orn. 26: 232-234.

Konofalski M., Nowicki W. 1989.

Rozprzestrzenienie się oraz parametry lęgów synurbijnej populacji kwiczoła (Turdus pilaris) w Warszawie. Mat. Symp. „Dynamika liczebności ptaków i czynniki ją kształtujące”. WSP Słupsk.119-123.

Kornatko T. 1958.

Doskonały stan kuropatw w kieleckim. Łowiec Pol. 24: 14. m.inn. o b. dobrym stanie kuropatw w pow. radomskim.

Korolec Maria. 1996.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektowanej przeprawy mostowej przez Wisłę w Płocku. Awifauna jako wskaźnik przekształceń środowiska. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Kosik K., Kruszewicz A. 1984.

Lęg kląskawki (Saxicola torquata) w Warszawie. Nor. Orn. 25: 65.

Kostelecka-Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1970.

Changes of respiratory function of the blood of the nestling Tree Sparrow (Passer m. montanus L.) during their development. Bull. Acad. Pol. Sc. 18 (11): 717-722.

Kostelecka-Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1971.

Changes of respiratory function of the blood of the nestling Common Sparrow (Passer d. domesticus L.) during their development. Bull. Acad. Pol. Sc. 19 (10): 639-645.

Kostelecka-Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1972.

Changes of respiratory function of the blood of the nestling Starrlings (Sturnus v. vulgaris L.) during their development. Bull. Acad. Pol. Sc. 20 (6): 373-378.

Kostelecka-Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1973.

Changes in the haematological values during the nestling period of the Great Tit (Parus major L.). Bull. Acad. Pol. Sc. 21 (11): 725-732.

Kot H. 1976.

Obserwacje ornitologiczne w gospodarstwie rybackim Stara Wieś koło Siedlec. Zeszyty Nauk. WSP w Siedlcach. Seria B. 1: 201-204.

Kot H. 1986.

Awifauna lęgowa i przeloty wiosenne na stawach rybnych koło Siedlec. Acta Orn. 22: 159-182.

Kot H. 1987.

Badania ornitologiczne na Nizinie Mazowieckiej. W: Naukowa Sesja Ornitologiczna. Materiały i referaty: 73-86. Wyd. Urz. Woj. i Muzeum Okręg., Ciechanów.

Kot H. 2004.

Jesienne przeloty ptaków na stawach siedleckich w latach 1974-1976. Kulon 9: 57-79.

Kot H., Dombrowski A., Kuczborski R. Mitrus C. 2001.

Waloryzacja awifaunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce. 73-92.

Kot H., Dombrowski A., Rzępała M., Brzozowski A., Walankiewicz W. 1988.

Ekspertyza uzasadniająca powołanie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Zesz. 2, Fauna. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

 

Kot H., Dombrowski R., Kuczborski R., Mitrus C. 2001.

Waloryzacja faunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W: Kot H., Dombrowski A., (red.): 93-114. Strategia ochrony fauny Niziny Mazowieckiej, MTOF.

Kot H., Kot C., Mikusek R. 1989.

Waloryzacja ornitologiczna kompleksu lesnego „Kijowiec”. Maszynopis UW w Bialej Podlaskiej.

Kot H., Pinowski J., Zyska P. 1986.

Birds occurring in the area of a point discharge of liquid manure. Pol. Ecol. Stud. 12, 1-2: 237-241.

Kot H., Zyska P., Dombrowski A. 1987.

Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych w Polsce w roku 1985. Not. Orn. 28: 17-49.

Kot. H. 1988.

The effect of suburban landscape strukture on communities od breeding birds. Pol. Ecol. Stud. 14, 1-2: 235-261.

Kowalczyk Krzysztof. 1998.

Wpływ obecności starych gniazd i stopnia zapasożycenia na biologię lęgową i kondycję piskląt szpaka (Sturnus vulgaris). Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Kowalczyk Maria. 1975.

Dynamika ruchliwości i aktywności dziennej ptaków Puszczy Kurpiowskiej. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Kowalewski K. M. 2002.

Wpływ warunków pogodowych na jesienną migrację ptaków wróblowych w centralnej Polsce. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 35 s.), Warszawa.

Kowalski M. 1990.

Świat zwierząt. W: Kronika KPN, t. 24. Maszynopis.

Kowalski M. 1993.

Bocian czarny. Puszcza Kampinoska 3-4: 8.

Kowalski M. 1993.

Awifauna terenów bezleśnych Puszczy Kampinoskiej. Konferencja nt.: Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziekanów Leśny, 2‑3 VI 1993.

Kowalski M. 1997.

Awifauna łęgu topolowo-wierzbowego „Ruska Kępa” (dolina Wisły, woj. warszawskie) w okresie lęgowym. Kulon 2: 167-175.

Kowalski M. ROK!!!!!!

Skład gatunkowy i liczebność wybranych gatunków ptaków tarasu zalewowego Wisły i Bzury na terenie Puszczy Kampinoskiej. Konferencja nt.: Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziekanów Leśny, 2‑3 VI 1993.

Kowalski M., Lesiński G. 1993.

Kampinoskie sowy. Parki Narodowe 2: 17.

Kowalski M., Lesiński G. 2002.

Nietoperze w diecie sów na Nizinie Mazowieckiej i POdlaskiej. Nietoperze 3: 255-261.

Kowalski M., Lesiński G., Romanowski J. 1993.

Pokarm uszatki w środowiskach leśnych i polno-łąkowych Puszczy Kampinoskiej. Konferencja nt.: Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziekanów Leśny, 2‑3 VI 1993.

Kowalski M., Lippoman T., Oglęcki P. 1991.

Liczebność sów Strigiformes we wschodniej częsci Puszczy Kampinoskiej. Acta Orn. 26: 23-29.

Kowalski M., Olech B. 1993.

Pokarm myszołowa w Puszczy Kampinoskiej. Konferencja nt.: Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziekanów Leśny, 2‑3 VI 1993.

Kowalski M., Rzępała M. 1997.

Pokarm myszołowa Buteo buteo i myszołowa włochatego Buteo lagopus w okresie jesienno-zimowym. Not. Orn. 38: 121-130.

Kowalski R. 1985.

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie sochaczewskim w 1974 roku. [W:] Z. Jakubiec (red.). Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Część I. Liczebność i reprodukcja bociana białego, ustalone na podstawie kontroli terenowych i danych ankietowych. Studia Naturae A 28: 133137. PWN, Warszawa-Kraków.

Kowalski W. 1951.

Puszcza Kampinoska. Warszawa, ss. 32.

Kowalski Z. 1950.

Rozmieszczenie zwierzyny. Łowiec Pol. 12: 16-22.

Kozik R. 2006.

Autumn migration of waders (Charadrii) in the middle Vistula valley in 2004-2005. Ring 28, 1: 19-31.

Kozłowski P. 1986.

Wykorzystanie przez ptaki skrzynek lęgowych w parkach Warszawy. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Kozłowski P. 1990.

Warszawa jako teren występowania rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. W: Zimny H. (ed.) Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Część II. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, str 37-46.

Kozłowski P. 1992.

Skrzynki lęgowe jako miejsce gniazdowania ptaków w parkach miejskich Warszawy. Acta Orn. 27: 21-33.

Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1990.

Zastosowanie skrzynek lęgowych w parkach Warszawy jako metody kształtowania awifauny. W: ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Tacznowskiego. Streszczenia referatów. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.23-24.

Kożuchowski J. 1951.

Dzikie kaczki. PWRiL, Warszawa, ss. 331.

Krakowiak A. 1994.

Przestrzenne rozmieszczenie i niektóre parametry populacji kuropatw w łowisku polno-leśnym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 67 s.), Warszawa.

Krasowski W. 2006.

Zimowe obserwacje orlika grubodziobego Aquila clanga w woj. mazowieckim. Biuletyn KOO. 15: 49-50.

Krupiński D. 2002.

Projektowany użytek ekologiczny „Cypel”. Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2:32-34.

Krupiński D. 2003.

Nietypowe stwierdzenia drapieżnictwa nad Bugiem. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 10, 2: 60-61. o srokoszu

Krupiński D. 2004.

Modernizacja zbiornika retencyjnego Witulin-Terebela. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 11, 2: 78-80.

Krupiński D. 2006.

Liczebność, lokalizacja miejsc lęgowych oraz preferencje siedliskowe płomykówki Tyto alba na południowym Podlasiu. Not. Orn. 47: 80-88.

Krupiński D. 2006.

Ochrona błotniaka łakowego w krajobrazie rolniczym. Biuletyn KOO. 15: 45-46.

Kruszewicz A. G. 1993.

Bastardyzacja muchołówek (Ficedula hypoleuca x Ficedula albicollis) w okolicach Warszawy. Not. Orn. 34: 379-382.

Kruszewicz A. G., Kominek E., Miecznikowska N. 2002.

Nalot uszatek na Warszawę. Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2: 39.

Kruszewicz A.G. 1993.

Bastardyzacja muchołówek (Ficedula hypoleuca x Ficedula albicollis) w okolicach Warszawy. Not. Orn. 34: 379-382.

Krysztofik E. 1954.

Orzeł przedni w gościnie u leśników. Łowiec Pol. 11: 14.

Krysztofik E., Pomarnacki L. 1963.

Stanowiska bociana czarnego w Kielecczyźnie. Prz. Zool. 7: 267-273.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. 1976.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1974/75 (V). Not Orn. 17: 1-2: 45-47.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. 1977.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1975/76 (VI). Not. Orn. 18: 65-66.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. A. 1976.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w 1974/75 roku. Łowiec Pol. 3: 6.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. A. 1976.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1974/75 (V). Not. Orn. 17: 45-47.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. A. 1977.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w 1975/76 roku. Łowiec Pol. 3: 4-5.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K. A. 1977.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1976/77 (VI). Not. Orn. 18: 65-67.

Krzyśkowiak A., Dobrowolski K.A. 1981.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w latach 1976/77 i 1977/78 (VII, VIII). Not. Orn. 22: 81-84.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1970.

O zimowaniu ptaków wodnych w Polsce w 1969-70 r. Łowiec Pol. 6:6.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1971.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1970/71. Not. Orn. 12: 27-30.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1971.

O zimowaniu ptaków w Polsce w 1970/71. Łowiec Pol. 10: 5,14.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1971.

O zimowaniu ptaków w Polsce w roku 1970/71. Not. Orn. 12: 27-30.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1972.

O zimowaniu ptaków w Polsce w 1971/72. Łowiec Pol. 10: 5.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1973.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1971/72 (II). Not. Orn. 14: 78-79.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1973.

Zimowaniu ptaków w Polsce w roku 1971/72 (II). Not. Orn. 14: 78-79.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1974.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1972/73 (III). Not. Orn. 14: 51-52.

 

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1974.

Zimowaniu ptaków w Polsce w roku 1973/74. Łowiec Pol. 21: 12.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1974.

Zimowaniu ptaków w Polsce w 1972/73 (III). Not. Orn. 15. 51.

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1975.

Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w roku 1972/73 (III). Not. Orn. 16: 39-40.

 

Krzyśkowiak A., Nowak E. 1975.

Zimowaniu ptaków w Polsce w 1973/74 (IV). Not. Orn. 16. 39-40.

Krzywiński A. 1964.

Niektóre gatunki ptaków obserwowane w lipcu 1963 r. w powiecie Pułtusk. Acta Orn. 8: 323.

Krzyżańska M. 1986.

Badania ilościowe nad awifauną terenów zabudowy w Siedlcach. WS-RP Siedlce, praca magisterska.

Kuczborski R., Mitrus C., Słupek J. 1992.

Sprawozdanie z obozów naukowych Studenckiego Koła Ornitologów WSR-P w Siedlcach prowadzonych w dolinie środkowego Bugu w latach 1986-1990. Not. Orn. 33: 339-342.

Kuć D. 1996.

Obserwacja pelikana różowego (Pelecanus onocrotalus) na Wysoczyźnie Siedleckiej. Kulon 1: 50-51.

Kuć D. Stańczykowska-Piotrowska A. 1990.

Pokarm ptaków wodnych odżywiających się bentosem na Zalewie Zegrzyńskim. W: Kajak Z. red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Część I Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. Wyd. SGGW-AR. 50.

Kudlak M. 1998.

Wybrane elementy biologii i ekologii dziuplaków zasiedlających skrzynki lęgowe w Kampinoskim Parku Narodowym. SGGW (praca magisterska).

Kulczycki A. 1973.

Nesting of the Members of the Corvidae in Poland. Acta Zool. Cracov. 18: 583-666.

Kuniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001.

Ptaki Warszawy 1962-2000. Atlas Warszawy 8. IGiPZ PAN, Warszawa.

Kurowski M. 1992.

Zastosowanie danych awifaunistycznych do celów waloryzacji terenów leśnych. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, ?? s.), Warszawa.

Kurowski M., Konofalski M., Czuchnowski R., Profus P. 1995.

Stan populacji bociana czarnego Ciconia nigra na Ziemi Radomskiej w latach 1981-1994. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 2: 15-28.

Kurzac T. 1986.

Badanie przelotu populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w województwie skierniewickim. Acta Univ. Lodz. Folia Zool. Et anthr., 4: 25-58.

Kusiak J. 2004.

Występowanie krogulca w Obwodach Ochronnych Kromnów i Krzywa Góra Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW (praca inżynierska).

Kusiak J. 2006.

Rozmieszczenie, liczebność i pokarm krogulca Accipiter nisus w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW (praca magisterska).

Kusiak P. 1992.

Waloryzacja ornitologiczna doliny rzeki Brzuśni (gmina Gielniów i Drzewica) na całej długości. Urząd Wojewódzki w Radomiu, msc.

Kusiak P. 1999.

Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w południowej części Mazowsza i na Kielecczyźnie w latach 1994-1995. Kulon 1-2: 3-36.

Kusiak P., Wilniewczyc P., Tabor J. 1997.

Obserwacje dużych stad grubodziobów (Coccothraustes coccothraustes) na Mazowszu i w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon 2: 78-79.

Kuźniak S., Dombrowski A., Goławski A., Tryjanowski P. 1997.

Stan i zagrożenia polskiej populacji ortolana Emberiza hortulana na tle sytuacji gatunku w Europie. Not. Orn. 38: 141-150.

Kuźniak S., Lorek G., Lewandowski M. 1997.

Występowanie szczudłaka Himantopus himantopus w Polsce. Not. Orn. 38: 131-139.

Kuźniak S., Pugacewicz E. 1992.

Występowanie brodźca pławnego (Tringa stagnatilis) w Polsce. Not. Orn. 33: 227-240.

Kuźniak S., Tryjanowski P. 2003.

Gąsiorek. Monografie przyrodnicze. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Langowski Andrzej. 1996.

Obserwacje ptaków na warszawskim odcinku Wisły między mostem Gdańskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Laskus Marlena. 1995.

Ptaki wodno-błotne gospodarstwa rybnego w Pęcinach. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Lenart K. 1987.

Biologia lęgów sikor (Parus spp.) na terenie przyszłego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 40 s.), Warszawa.

Lesiński G. 1988.

Rozmieszczenie i liczebność dzierlatki (Galerida cristata) w Warszawie. Not. Orn. 29: 222-227.

Lesiński G. 1994.

Wpływ sposobu użytkowania zabudowy podmiejskiej przez człowieka na lęgowe zgrupowania ptaków. Inst. Ekol. PAN, Dziekanów Leśny, praca doktorska.

Lesiński G. 1997.

Ptaki środowisk ruderalnych w peryferyjnych dzilnicach Warszawy. Not. Orn. 38: 223-228.

Lesiński G. 1998.

Rozwój populacji sroki Pica pica w peryferyjnej i podmiejskiej zabudowie Warszawy w latach 1983-1998. Kulon 3: 185-193.

Lesiński G. 2000.

Gniazdowanie ptaków w pionowych metalowych słupkach w zabudowie podmiejskiej Warszawy. Acta Orn. 35 (2): 211-214.

Lesiński G. 2000.

Location of bird nests in vertical metal pipes in suburban built-up area of Warsaw. Acta Orn. 35: 211-214.

Lesiński G., Mackin-Rogalska R., Pinowski J., Romanowski J. 1990.

Wpływ strefy podmiejskiej Warszawy na rozmieszczenie i liczebność ptaków i drobnych ssaków. W: Środowisko przyrodnicze Warszawy: 587-599. PWN, Warszawa.

Lesiński G., Stolarz P. 1999.

Kręgowce w diecie puszczyka Strix aluco w Lesie Sobieskiego na peryferiach Warszawy. ...............4: 77-80.

Lesser H. 1968.

Stan liczebny łabędzi niemych w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24,2: 50-52.

Lesser H. 1971.

Stan liczebny żurawi Grus grus, kormoranów Phalacrocorax carbo i czapli siwych Ardea cinerea w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 27, 5: 52-56.

Leszkowicz J. 1983.

Charakterystyka rozrodu kaczki krzyżówki w parkach warszawskich. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 56 s.), Warszawa.

Leszkowicz J., Engel J. 1981.

Kos (Turdus merula). Not. Orn. 22: 74.

Lewartowski Z. 1984.

Zimorodek Alcedo atthis nad Pilicą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 2: 13-23.

Lewartowski Z. 1984.

Zimorodek Alcedo atthis nad Pilicą. Chrońmy przyr. ojcz. 40, 2: 13-23.

Lewartowski Z., Stawarczyk T., Winiecki A. 1986.

Występowanie ogorzałki Aythya marila, edredona Somateria mollisima, lodówki Clangula hyemalis, Markaczki Melanitta nigra i uhli Melanita fusca w głębi Polski. Acta orn. 22, 1: 49-92.

Lewczuk M. 1995.

Porównanie ekologii dziecioła dużego (Dendrocopos major) i dzięcioła średniego (Dendrocopos medius) na terenie ich wspólnego występowania. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 35 s.), Warszawa.

Lewicki S. 1950.

Wymierający gatunek. Łowiec Pol. 6: 17-18.

Lontkowski J., Jermaczek A. 1988.

Przeloty i zimowanie błotniaka zbożowego (Circus cyaneus) w Polsce. Not. Orn. 29: 111-121.

Luniak M. 1959.

Badania nad dynamiką ilościową Laridae na Wiśle pod Warszawą. Zjazd Anatomów i Zool. Pol., 21-25 IX 1959, Kraków.

Luniak M. 1962.

O reakcji ptaków na wiosenną powódź w 1962 roku. Not. Orn. 3: 39-40.

Luniak M. 1962.

O niektórych gatunkach ptaków podczas łagodnej zimy 1960/1961 r. Prz. Zool. 6: 78-80.

Luniak M. 1963.

Badania nad dynamiką liczebności i kierunkami lotów niektórych gatunków Laridae na Wiśle pod Warszawą. Acta Orn. 7: 89-113.

Luniak M. 1965.

Ptaki naszej okolicy. Przyr. Pol. 9,1: 5.

Luniak M. 1969.

Występowanie słowika rdzawego Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego Luscinia luscinia (L.) w Warszawie. Acta Orn. 11: 445-460.

Luniak M. 1969.

Zmiany w awifauny Warszawy od roku 1945. Materiały IX Zjazdu PTZool., 85, Lublin.

Luniak M. 1970.

Ekspansja kosa Turdus merula L. w Warszawie. Acta Orn. 12: 177-208.

Luniak M. 1971.

Materiały do awifauny powiatu Siedlce (woj. warszawskie). Not. Orn. 13: 10-18.

Luniak M. 1971.

Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Orn. 13: 17-113.

Luniak M. 1972.

Zmiany w awifaunie Warszawy w latach 1945 - 1969. Ochr. Przyr. 37: 295-312.

Luniak M. 1972.

Materiały do awifauny powiatu Siedlce (woj. warszawskie). Not. Orn. 13: 10-18.

Luniak M. 1972.

Rozmieszczenie kolonii gawrona Corvus frugilegus L., w powiecie Siedlce (województwo warszawskie). Acta Orn. 13: 425-449.

Luniak M. 1974.

Ptaki biotopów parkowych w małych miastach środkowo-wschodniej Polski. Acta Orn. 14: 99-143.

Luniak M. 1975.

Liczebność sierpówki Streptopelia decaocto (Friv.) w śródmieściu Warszawy wiosną 1972. Not. Orn. 16: 47.

Luniak M. 1980.

Birds of  allotment gardens in Warsaw. Acta Orn. 17: 297-320.

Luniak M. 1981.

The birds of the park habitats in Warsaw. Acta Orn. 18: 335-370.

Luniak M. 1981.

Birds of  park areas Warsow. Acta Orn. 17: 297-320.

Luniak M. 1981.

Ptaki (Aves). W: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny projektowanego osiedla mieszkaniowego. Fragm. Faun. 26, 31: 509-521.

Luniak M. 1982.

Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochr. Przyr. 44: 219-243.

Luniak M. 1983.

The avifauna of urban green areas in Poland and possibilities of managing it. Acta Orn. 19: 3-63.

Luniak M. 1990.

Zasiedlanie przez ptaki nowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. W: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. II. SGGW-AR, Warszawa. 156-169.

Luniak M. 1991.

Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu. Parki Nar. I Rez. Przyr. 10: 167-181.

Luniak M. 1992.

Przydatność skrzynek lęgowych dla kształtowania awifauny lęgowej parków miejskich – badania w Warszawie i Poznaniu. Acta Orn. 27: 3-19.

Luniak M. 1995.

Peregrine Falcon Falco peregrinus in cities – the background for its planned reintroduction in Warsaw. Acta Orn. 30: 53-62.

Luniak M. 1996.

Inventory of the aviafauna of Warsaw – species composition, abundance, and habitat distribution. Acta Orn. 31: 67-80.

Luniak M. 1997.

Sokoły w Warszawie. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Wyd. Muz. I Inst. Zoologii PAN, Warszawa.

Luniak M. 2005.

Ochrona kawki Corvus monedula wobec modernizaci budownictwa. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 299-312.

Luniak M., Głażewska E. 1987.

Ptaki terenów zabudowy miejskiej w Polsce – przegląd badań. Not. Orn. 28: 3-15.

Luniak M., Haman A., Kozłowski P., Mizera T. 1992.

Wyniki lęgów ptaków gnieżdżących się w skrzynkach w parkach miejskich Warszawy i Poznania. Acta Orn. 27: 49-63.

Luniak M., Jabłoński P., Marczak P. 1986.

Ptaki parku Łazienki Królewskie (Warszawa) w latach 1954-84. Acta Orn. 22: 23-50.

Luniak M., Jędraszko-Dąbrowska D., Kozłowski P., Nowicki W. 1990.

Stan awifauny rezerwatów przyrody w Warszawie oraz wskazania dla jej kształtowania. W: Zimny H. (red.). Wykorzystanie układów ekologicznych w systemie zieleni miejskiej. Warszawa: 127-149.

Luniak M., Kalbarczyk W., Pawłowski W. 1964.

Ptaki Warszawy. Acta Orn. 8: 175-285.

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W. 1997.

Magpie Pica pica in Warsaw – abundance, distribution and changes in its population. Acta Orn. 32: 77-86.

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001.

Ptaki Warszawy 1962-2000. Atlas Warszawy – zeszyt 8. IGiPZ PAN, Warszawa.

Luniak M., Leisz M., Marciński A., Nowicki W. 2007.

Ptaki Parku Skaryszewskiego w Warszawie w latach 1957-2006. Not. Orn. 48: 92-105.

Luniak M., Rejt Ł. 1997.

Sokoły w Warszawie – sokół wędrowny i pustułka. Wyd. Muz. I Inst. Zoologii PAN, Warszawa.

Luniak M., Rejt Ł. 2001.

Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie (1996-2001). Not. Orn. 42: 275.

Luniak M., Zawitaj J. 1974.

Liczebność sierpówki (Streptopelia decaocto) w śródmieściu Warszawy wiosną 1972. Not. Orn. 15: 47-48.

Ładowski R. 1783.

Historia naturalna Królestwa Polskiego, czyli zbiór krótki przez alfabet ułożony zwierząt, roślin i minarałów, znajdujących się w Polszce i Litwie i prowincjach opadłych, zebrane z pisarzów godnych wiary, z rękopisów i świadków oczywistych. t. 1 i 2. Kraków. Toż: wyd. II Kraków 1804.

Łaszek Cz. 1978.

Ptasi raj u wrót Warszawy. Przyr. Pol. 4: 12-13.

Łęczycki T. 1984.

Projektowany rezerwat faunistyczny Czapli Stóg w owjewództwie bialskopodlaskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 40, 3: 87-91.

Łowiński H. 1966.

Wyniszczanie lęgów ptactwa wodnego. Łow. Polski 10: 14.

Łowiński H. 1968.

Jeszcze o wyniszczaniu ptactwa. Łow. Polski 10: 14.

Łuczak J. 1988.

Awifauna lęgowa zieleni miejskiej w Siedlcach. WSR-P Siedlce, praca magisterska.

Łukaszewicz M. 2006.

Gniazdowanie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida na stawach w Bąkowcu. Kulon 11: 105-106.

Łysiński S. 1950.

Ptactwo mięsożerne w gospodarstwie rolniczo-łowieckim. Łowiec Pol. 9: 13-15. o puchaczu k.  Orzyca

Mackin-Rogalska R., Pinowski J., Solon J., Wójcik Z. 1988.

Changes in vegetation, awifauna, and small mammales in a suburban habitat. Pol. Ecol. Stud. 14, 1-2: 293-330.

Mackowicz R., Pinowski J., Wieloch M. 1968.

Report on chosen Polish investgation on Sparrows. Intern. Stud. Sparrows 2: 81-83.

Mackowicz R., Pinowski J., Wieloch M. 1970.

Produkcja biomasy populacji wróbli domowych (Passer d. domesticus L.) i mazurków (Passer m. montanus L.) w Polsce. Ekol. Pol. ser. A 18 (23): 465-501.

Maksalon L., Markowski J., Szmigiero L., Wojciechowski Z. 1974.

Kolejne obserwacje mewy trójpalczastej (Rissa tridactyla) w głębi kraju. Not. Orn. 15: 46-47.

Malecka A. 1999.

Charakterystyka jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) w dolinie Środkowej Wisły na podstawie wyników eksperymentów kierunkowych. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 29 s.), Warszawa.

Malina R. 1998.

Zespół ptaków zadrzewień łęgowych w dolinie środkowej Wisły. SGGW-AR, praca magisterska.

Malinowska E., Zielińska G., Kaliszewski I., Kaźmierczak B. 1990.

Dokumentacja projektowanego rezerwatu „Stawy Stępowskie” w woj. płockim. Płock, msc.

Maluchnik R. 1988.

Jesienna wędrówka pokrzywnicy (Prunella modularis) w centralnej Polsce. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 72 s.),

Maniakowski M. 1997.

Birginiak (Polysticta stelleri) nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza. Kulon 2: 71-73.

Marchlewski J. 1947.

Głuszec, cietrzew i jarząbek w Polsce. Łowiec Pol. 6: 14-15.

Marchlewski J. 1948.

Materiały do rozmieszczenia głuszca (tetrao urogallus (Linn.)), cietrzewia (Lyrurus tetrix (Linn.)) i jarząbka (Tetrastes bonasia (Linn.)) w Polsce. Mat. Fizjogr. Kraju., 13: 1-53.

Marczak P. 1983.

Awifauna lęgowa ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1980. Not. Orn. 24: 90-92.

Marczakiewicz P. 1998.

Zmiany w zespołach ptaków zachodzące pod wpływem sukcesji na terenach łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 41 s.), Warszawa.

Markiewicz J. 1973.

Zbiór jaj ptaków Pawła Kaczmarczyka. Rocz. Muzeum w Częstochowie. Przyr. 3:113-131.między innymi o stanowiskach  CY, CIA, CHN, STH, XA,

Markowski J. 1981.

Bocian czarny – Ciconia nigra (L.) – na terenie Wyżyny Łódzkiej. Acta Univ. Lodz. Folia Zool. et Anthropol. 1: 95-98.

Markowski J. 1982.

Ptaki doliny Pilicy – projektowanej strefy krajobrazu chronionego. Ochr. Przyr. 44: 145-217.

Markowski J. 1995.

Awifauna lęgowa rezerwatów w Puszczy Pilickiej. Acta Univ. Lodz. Folia sozol. 4: 3-27.

Markowski J. 1995.

Awifauna lęgowa rezerwatów w Puszczy Pilickiej. Acta Univ. Lodz. 4:3-27.

Markowski J., Ogrodowczyk E., Wojciechowski Z. 1979.

Dokumentacja projektowanej strefy krajobrazu chronionego w pradolinie warszawsko-berlińskiej. Urząd Wojewódzki w Płocku.

Markowski J., Szmigiero L., Wojciechowski Z. 1974.

O utworzenie rezerwatu ornitologicznego w dolinie Bobrówki (pow. Łowicz). Chrońmy Przyr. Ojcz. 30, 2: 58-64.

Markowski J., Wojciechowski Z. 1977.

Występowanie kuraków leśnych na terenie byłego województwa łodzkiego. Not. Orn. 18: 19-25.

Markowski J., Wojciechowski Z. 1977.

Wystepowanie kuraków lesnych na terenie byłego województwa łódzkiego. Not. Orn. 18: 19-25.

Markowski J., Wojciechowski Z. 1984.

Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone w środkowej Polsce. Not. Orn. 25: 15-24.

Markowski J., Wojciechowski Z. 1997.

Projekt zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Okręt-Rydwan”. Urzad Wojdwódzki w Skierniewicach.

Markowski J., Wojciechowski Z. 2002.

Kręgowce w:Jakubowska-Gabara J., Markowski J. (red.). Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Wyd. RCEE, Łódź: 74-88.

 

Markowski J., Wojciechowski Z., Markowska M., Janiszewski T. 2002.

Stan zbadania awifauny Wyżyny Łódzkiej. Acta univ. Lodz. Folia Biol. Et Oecol. 1: 253-278.

Materiały do awifauny Polski. 1963.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 7: 253-304.

Materiały do awifauny Polski. II. 1964.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 8: 287-300.

Materiały do awifauny Polski. III. 1965.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 9: 121-136.

Materiały do awifauny Polski. IV.1967.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 10: 25-40.

Materiały do awifauny Polski. V.1967.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 10: 227-235.

Materiały do awifauny Polski. VI. 1970.

Obserwacje poszczególnych gatunków. Acta Orn. 12: 25-34.

Matuszewski G. 1962.

W Dębinie. Przyr. Pol. 6,11:13.

Mazepa M. 1968.

Puchacz w opałach. Łowiec Pol. 10:14.

Mazgajski T. D. 1997.

Zmiany liczebności i miejsca gniazdowania dzięcioła dużego Dendrocopos major i średniego D. medius w rezerwacie „Las Bielański” w Warszawie. Ochr. Przyr. 54: 155-160.

Mazgajski T. D. 2002.

Nesting phenology and breeding success in Great Spotted Woodpecker Picoides major near Warsaw (Central Poland). Acta Orn. 37: 1-5.

Mazgajski T. D., Rejt Ł., Chromy M., Podlacha F. 2001.

Stan i zmiany awifauny rezerwatu „Las Bielański” w Warszawie. Parki Nar. i Rez. Przyr. 20,2: 27-41.

Mazgajski T. D., Szczepanowski R. 2005.

Liczebność zgrupowania ptaków krukowatych zimujących w Warszawie. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 427-434.

Mazgajski T. D., Woźniak A., Żmihorski M. 2005.

Changes in the numbers of corvids wintering in Warsaw over years 1974-2004. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 419-

Mazgajski T., Rejt Ł., Luniak M., Lesiński G. 2002.

Ptaki Parku Młocińskiego. Program Edukacji Ekologicznej dofinans. przez Fundusz Ochrony Środowiska gminy Warszawa Bielany, ss. 51.

Mazur Z. 1998.

Liczebność i rozmieszczenie lelka (Caprimulgus europaeus) na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. SGGW-AR, Warszawa, praca magisterska.

Meissner W., Antczak J., Czapulak A., Dombrowski A., Walasz K., Ziółkowski M. 2001.

Long-term changes in numbers of some waterfowl species wintering in Poland. In: Śvaźas S. et al. (eds.) Changes of wintering sites of waterfowl in central and eastern Europe. OMPO.

Meissner W., Betleja J. 2007.

Skład gatunkowy, liczebność i struktura wiekowa mew Laridae zimujących na składowiskach odpadów komunalnych w Polsce. Not. Orn. 48: 11-27.

Meissner W., Sikora A. 1996.

Występowanie szablodzioba (Recurvirostra avosetta) w Poslce. Not. Orn. 37: 71-81.

Meissner W., Skakuj M. 1994.

Występowanie rybitwy popielatej (Sterna paradisea) w Polsce. Not. Orn. 35: 283-296.

Michalak S. 1996.

Duża koncentracja gęsi białoczelnych (Anser albifrons) w dolinie Liwca. Kulon 1: 56.

Michalski J. 1961.

Nowe stanowiska remiza Remiz pendulinus (L.), brzęczki Locustella luscinioides (Savi) i podrózniczka Luscinia svecica (L.) na niektórych obszarach Wielkiej Warszawy. Acta Orn. 6: 39-51.

Miecznik M. 2005.

Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość środowiskowa trzmielojada Pernis apivorus w Obrębie Ochronnym Laski Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW (praca magisterska).

Mierzwiński W. 1954.

Żuraw na Mazurach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 10, 6: 50-52. o żurawiu w dol. Bzury.

 

Mierzwiński W. 1989.

Cietrzew Lyrurus tetrix, populacja zagrożona w województwie ostrołęckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45, 4: 79-80.

Mierzwiński W. 1989.

Cietrzew Lyrurus tetrix populacja zagrożona w województwie ostrołęckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45, 4: 79-

Mioduszewska W. 1979.

Stanowisko kwiczoła Turdus pilaris w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 35, 3: 72-73.

Mirowski I. 1986.

Liczebność i rozmieszczenie ptaków lęgowych łąk obrębu Grabnik (gm. Jaktorów, woj. skiernieewickie). Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 40 s.), Warszawa.

Misiak J. 1977.

Świat zwierzęcy i rozsiedlenie zwierząt. W: Kronika KPN t. 14, maszynopis.

Misiak J. 1979.

Problems of animal introduction into the Kampinos forest. Memorab. zool. 32: 159-167.

Mistewicz R. 2003.

Nietypowe zachowania bocianów. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 10, 2: 56-58.

Miśtal N. 2006.

Akcja dzierlatka. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 13, 1-2: 56-58.

Mitrus C. 1999.

„Latający” zając. Kraska. Biuletyn MTOF. 4,1-2:34.

Mitrus C., Kuczborski R., Słupek J. 1998.

Jesienny przelot brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w dolinie Bugu – dynamika i biometria. Not. Orn. 39: 13-26.

Mitrus C., Woźniak B. 2002.

Liczebnośc i preferencje siedliskowe sroki Pica pica w Białej Podlaskiej w latach 1998-1999. Not. Orn. 43: 262-266.

Mizera T., Kozłowski P. 1992.

Gniazdowanie ptaków w skrzynkach lęgowych na terenach zieleni miejskiej Poznania oraz porównanie z wynikami z Warszawy. Acta Orn. 27: 35-47.

Mizera T., Sielicki J. 1995.

The Peregrine Falcon Falco peregrinus in Poland – its situation and perspectives for reinstatment. Acta Orn. 30: 47-52.

Myrcha A., Pinowski J. 1969.

Variations in the body composition and caloric value of nestling Tree Sparrow (Passer m. montanus L.). Bull. Acad. Pol. Sc. 17: 475.

Myrcha A., Pinowski J. 1970.

Weights, body composition and caloric valueof posjuvenal molting European Tree Sparrow (Passer m. montanus L.). The Condor 72 (2): 175-181.

Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1970.

Energy budget of House Sparrow and their nestling. Inst. Study Sparrows 4 (1): 36-38.

Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1972.

Energy balance of nestlings of Tree Sparrow Passer m. montanus (L.) and House Sparrow Passer d. domesticus (L.). In: S.C. Kendeigh and J. Pinowski (eds). Productivity, population dynamics and systematics of granivorous birds: 59-83. PWN, Warszawa.

Myrcha A., Pinowski J., Tomek T. 1973.

Variationin the water and ash contens and in the caloric value of nestling Starlings (Sturnus vulgaris L.) during their development. Bull. Acad. Pol. Sc. 21 (10): 649-655.

Nawrocki P. 1984.

Ocena walorów ornitologicznych, dolina Tymainki, dolina Zwolenki, torfowiska Pakosław. Urzad Wojewódzki w Radomiu, msc.

Nawrocki P. 1986.

Ocena walorów ornitologicznych doliny Zwoleńki na odcinku od miasta Zwoleń do ujścia do Wisły. Urząd Wojewódzki w Radomiu, msc.

Nawrocki P. 1989.

Możliwość określania kolejności znoszenia jaj w obrębie lęgu mewy pospolitej (Larus canus) na podstawie plamkowania skorupy jaj. Not. Orn. 30 (1-2): 73-77.

Nawrocki P., Wesołowski T. 1984.

Gniazdowanie mew czarnogłowych (Larus melanocephalus) na środkowej Wiśle. Not. Orn. 25: 59-61.

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005.

Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy bialogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Not. Orn. 46: 61-76.

Neubauer G., Kajzer K., Maniakowski M. 2001.

Pochodzenie obrączkowanych mew srebrzystych Larus argentatus i białogłowych L. cachinnans stwierdzonych na wysypiskach śmieci Torunia i Warszawy. Not. Orn. 42: 103-115.

Neubauer G., Zagalska M. 2001.

Nowe stanowisko wodniczki Acrocephalus paludicola na Równinie KUrpiowskiej. Przegl. Przyr. 12: 156-157.

Nikodem Z. 1972.

Analiza zrzutek sowich z terenu wideł rzek Wisły i Wieprza. Prz. Zool. 16: 46-59.

Nowak D., Sachanowicz K. 2004.

Stwierdzenia lęgów „pliszki tundrowej” Motacilla flava thunbergi na Mazowszu. Not. Orn. 45: 54-55.

Nowak E. 1957.

Rotkopfwürger brütet bei Warschau. J. Orn. 98, 2: 216.

Nowak E. 1958.

Rozprzestrzenianie się sierpówki, Streptopelia decaocto Friv. W Polsce. Prz. Zool. 2,2: 87-94.

Nowak E., Soliński T. 1969.

O zimowaniu ptaków wodnych w Polsce w roku 1968-69. Łowiec Pol. 6:12.

Nowak E., Wołk K. 1968.

O zimowaniu kaczek i innych ptaków wodnych w Polsce. Łowiec pol. 7: 10-11.

Nowak E., Wołk K., Pinowski J. 1966.

Wstępne wyniki akcji zimowego badania ptaków wodnych w Polsce. Prz. Zool. 10: 358-359.

Nowakowska Marzenna. 1992.

Ruchliwość i przemieszczanie się sikor w sezonie zimowym w okolicach Warszawy. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Nowakowski J. 1992.

Dynamika populacji trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus podczas jesiennej wędrówki w latach 1971-1980 w województwie sierniewickim. W: Mat. Symp. „Dynamika liczebności ptaków i czynniki ją kształtujące”. WSP Słupsk.137-141.

Nowakowski J.K. 1992.

Wybrane elementy ekologii sikor w okresie pozalęgowym. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 60 s.), Warszawa.

Nowakowski K. J., Remisiewicz M., Keller M., Busse P., Rowiński P. 2005.

Synchronisation of the autumn mass migration of passerines: a case of Robins Erithacus rubecula. Acta Orn. 40: 103-115.

Nowicki Jerzy. 1974.

Zmiany w awifaunie pod wpływem utworzenia Zalewu Zegrzyńskiego. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Nowicki M. 1997.

Ptaki lęgowe parku miejskiego w Skierniewicach. Magazyn ekologiczny „Pilica”.7-8: 20.

Nowicki M. 2001.

Wiosenne obserwacje jemiołuszek. Kraska. Biuletyn MTOF. 7,2:39.

Nowicki W. 1983.

Ptaki Parku-Cmentarza Żołnierzy Radzieckich wraz z otoczeniem. Not. Orn. 24: 159-166.

Nowicki W. 1986.

Awifauna lęgowa wybranych parków warszawskich w latach 1983-1985 oraz zastosowanie skrzynek lęgowych dla jej kształtowania. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Nowicki W. 1990.

Zmiany awifauny Warszawy w latach 1970-1990 na przykładzie wybranych gatunków. W: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. II. SGGW-AR, Warszawa. 28-36.

Nowicki W. 1992.

Zmiany awifauny lęgowej parków Warszawy (1975-1985) oraz zastosowanie skrzynek lęgowych dla jej kształtowania. Acta Orn. 27: 65-92.

Nowicki W. 2000.

Zmiany awifauny parków Warszawy w latach 1975-1985 oraz zastosowanie skrzynek lęgowych dla jej kształtowania. Uniwersytet Warszawski, praca doktorska.

Nowicki W. 2001.

Ptaki śródmieścia Warszawy. Muzeum i Inst. Zoologii, Warszawa.

Nowicki W., Gwardys R. 1988.

Waloryzacja ornitologiczna projektowanego rezerwatu Zakole Wawerskie w Warszawie. Maszynopis. Ekspertyza sla Stołecznego Konserwatora Przyrody.

Nowicki W., Kot H. 1993.

Awifauna Wisły Środkowej i jej głównych dopływów - unikatowe wartości oraz warunki ich zachowania. W: L. Tomiałojć (red.). Ochrona przyrody i środowisko w dolinach nizinnych rzek Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.

Ochorowicz S. 1953.

Lęgi łabędzi w pow. Garwolin. Łowiec Pol., 10: 153.

Odrzygoski I., Wesołowski T. 1974.

Mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) nad Wisłą pod Dęblinem. Not. Przyr. 7, 10: 81.

Ogrodowczyk E. 1976.

Sprawozdanie z pracy badawczej Sekcji Ornitologicznej Studenckiego koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzonej na obozach letnich w latach 1971-1975. Not Orn. 17: 104-108.

Ogrzewalska M. 2004.

Jak gołębie mogą zaszkodzić jastrzębiom. Puszcza Kampinoska 3: 14-15.

Okołów G. 1995.

Inwentaryzacja ornitologiczna projektowanego rezerwatu „Wyspa Brzumińska”. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 34 s.), Warszawa.

Okołów G. 1999.

Zimą na Wiśle. Puszcza Kampinoska 1: 14-15.

Olaczek R. 1968.

Nowe dla Polski stanowisko łabędzia niemego pod Łowiczem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24, 1: 56-59. (o bocianie czarnym, żurawiach, czapli siwej, gegawie nad Bzurą)

Olaczek R. 1968.

Nowe dla Polski stanowisko łabędźia niemego pod Łowiczem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24, 1: 56-59.

Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1990.

Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą (projektowany). Studia OŚr. Dok. Fizjograf. T. XVIII 89-139.

Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1991.

Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. 18: 89-140.

Olaczek R., Tranda E. 1990.

Z biegiem Pilicy. Przyroda Polska. WP, Warszawa.

Olech B. 1970.

Pogłowie kuropatw w 1970r. Łowiec Pol. 18:3.

Olech B. 1989.

Co wiemy o jastrzębiu gołębiarzu? Łow. Polski 11: 5.

Olech B. 1991.

Ochrona ptaków drapieżnych w Kampinoskim Parku Narodowym – stan i wskazania. Ochr. Przyr. 49: 65-79.

Olech B. 1992.

O ptakach drapieżnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3: 12-13.

Olech B. 1993.

Badania nad biologią i rozmnażaniem bociana czarnego w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 1979-1992. Materiały z konferencji nt. „Badania naukowe w KPN”, Dziekanów Leśny, 2-3 VI 1993.

Olech B. 1997.

Diet of the Goshawk Accipiter gentilis in Kampinoski National Park (Central Poland) in 1982-1993. Acta Orn. 32 (2): 191-200.

Olech B. 1998.

Population dynamics and breeding performance of the Goshawk Accipiter gentilis in Central Poland in 1982-1994. In: R.D. Chencellor (eds). Holarctic Birds of Prey: 101-110. ADENEX- WWGBP.

Olech B. 1999.

Ochrona wybranych gatunków ptaków drapieżnych i bociana czarnego. W: Praca zbiorowa. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Olech B. 2001.

Orzeł bielik w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 4: 1-2.

Olech B. 2003.

Ptaki drapieżne. W: R. Andrzejewski (red.). Kampinoski Park Narodowy, tom I: 637-646. KPN, Izabelin.

Olech B. 2004.

Puszcza Kampinoska. W: P.O. Sidło, B. Błaszkowska, Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce: 400-403. OTOP, Warszawa.

Olech B. 2004.

Już derkacz wrzasnął z łąki. Puszcza Kampinoska 2: 1-3.

Olech B. 2004.

Ptaki kampinoskiego Powiśla. Puszcza Kampinoska 4: 4-7.

Olech B. 2006.

Badania nad ptakami drapieżnymi w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 2: 18-21; 3: 2, 4-8.

Olech B. 2006.

Badania nad derkaczem w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 3: 28-32.

Olech B., Cygan J. P., Kowalski M. 1993.

Zmiany zgrupowania lęgowego drobnych ptaków rezerwatu „Cyganka” w latach 1980-83 i 1990-1992. Konferencja nt.: Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Dziekanów Leśny, 2‑3 VI 1993.

Olech B., Olszewski A., Dzięcioł A. 2005.

Bociany białe w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampinoska”. Puszcza Kampinoska 1: 6-8.

Olech B., Owadowska E. 2001.

Ochrona fauny w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] H. Kot, A. Dombrowski (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

Olech B., Pruszyński M. 2000.

Food caching or surplus killing in the Common Buzzard Buteo buteo? Acta Orn. 35: 215-216.

Olech B., Pruszyński M. 2005.

Liczebność szponiastych Falconiformes w okresie lęgowym w krajobrazie rolniczym pod Płońskim. Kulon 10: 47-50.

Olszewski A. 2000.

Sukces lęgowy ptaków wróblowych w starych łęgach wierzbowo-topolowych nad Środkową Wisłą. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 50 s.), Warszawa.

Olszewski A. 2003.

Nietypowe zachowanie ptaków wróblowych wiosną 2003 roku. Puszcza Kampinoska 2: 6.

Olszewski A. 2003.

Skrzydlaci zimowi goście. W otulinie 1: 8.

Olszewski A. 2003.

Derkacz - najważniejszy gatunek ptaka w KPN. W otulinie 3: 8.

Olszewski A. 2003.

Utracone ptaki Puszczy Kampinoskiej. W otulinie 5: 8-9.

Olszewski A. 2004.

Czy są u nas orły? W otulinie 13: 10.

Olszewski A. 2004.

Spis gniazd bociana białego. W otulinie 16: 10.

Olszewski A. 2004.

Wyniki inwentaryzacji bociana białego w gminie Leoncin. W otulinie 18: 10.

Olszewski A. 2004.

Dzienne ptaki drapieżne KPN. W otulinie 20: 10.

Olszewski A. 2005.

Wpływ ruchu kołowego na faunę regionu. W otulinie 25: 9.

Olszewski A. 2005.

Sowy Puszczy Kampinoskiej. W otulinie 29: 10.

Olszewski A. 2005.

Pomagamy pójdźce. Puszcza Kampinoska 4: 12-13.

Olszewski A. 2006.

Charakterystyka przelotów wybranych gatunków wróblowych Passeriformes w Puszczy Kampinoskiej w latach 2002-2005. Kulon 11: 51-65.

Olszewski A. 2006.

Fenologia wędrówek oraz zimowanie wybranych gatunków ptaków w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Kulon 11: 67-74.

Olszewski A. 2006.

Zimowa obserwacja pierwiosnka. Przyr. Polska 2: 27.

Olszewski A. 2006.

Charakterystyka zespołu wróblowych Passeriformes w olsie Ribo nigri-Alnetum Puszczy Kampinoskiej. Maszynopis. Kampinoski PN, Izabelin.

Olszewski A. 2006.

Uhla – ptasi gość znad morza. Puszcza Kampinoska 1: 9.

Olszewski A. 2006.

Poszukujemy pójdźki. W otulinie 36: 11.

Olszewski A. 2006.

Bocianie tragedie 2006. W otulinie 41: 14.

Olszewski A. 2006.

Stała Powierzchnia Odłowu Ptaków w Puszczy Kampinoskiej. Parki Narodowe 2: 8-11.

Olszewski A. 2006.

Platformy lęgowe dla rybitw czarnych. Kraska 1-2: 35.

Olszewski A. 2007.

Lista gatunków ptaków i nietoperzy Puszczy Kampinoskiej 1950-2006. Maszynopis. Kampinoski PN, Izabelin.

Olszewski A. 2007.

Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnim półwieczu. Materiały z zebrania Sekcji Orn. PTZool, MiIZ PAN. Warszawa, 14 III 2007.

Olszewski A., Gawroński J., Łukaszewicz M. 2006.

Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 11: 101-102.

Olszewski A., Tarłowski A. 2006.

Obrączkowanie bocianów białych w Puszczy Kampinoskiej. Kraska 1-2: 11-13.

Omelaniuk M., Kozik R. 2002.

Liczenia lelka. Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2:42.

Ortwein L. 1962.

Puszcza Kurpiowska wczoraj i dziś. Łowiec Pol. 11:5,14.

Osojca G. 1997.

Nietypowe gniazdowanie kobuza (Falco subbuteo). Kulon 2: 76-77.

Ostrowska Joanna. 1995.

Ekologia żerowania mew na Wiśle w okresie lęgowym ze szczególnym uwzględnieniem mewy pospolitej Larus canus. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Owadowska E. 1999.

Fauna. [W:] Praca zbiorowa. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Owczarek Z. (w przygot.).

Pokarm bociana czarnego w Kampinoskim Parku Narodowym. Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).

Owsiński A. 2002.

Komunikacja głosowa i zachowania terytorialne derkacza Crex crex. Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).

Owsiński Andrzej. 2002.

Komunikacja głosowa i zachowania terytorialne derkacza Crex crex. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Paciorek J. 2004.

Puchacz w biurze Towrzystwa. Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 11, 2: 96-97.

Pac-Pomarnacki L. 1936.

O pardwie w Polsce. Łowiec pol., 29: 259-261.

Pac-Pomarnacki L. 1938.

Materiały do rozmieszczenia pardwy (Lagopus lagopus Linn.) w Polsce. Acta Orn. Mus. Zool. Polon., 2: 327-333.

Pagórski P., Antczak K. 2004.

Wiosenny przelot siewki złotej Pluvialis apricaria w dolinie Mławki (powiat mławski). Kulon 9: 213-217.

Pagórski P., Antczak K. 2005.

Pierwsza obserwacja biegusa arktycznego Calidris melanotos na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 10: 62-63.

Pagórski P., Antczak K., Zapart M. 2006.

Stanowisko wodniczki Acrocephalus paludicola na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 2006 11: 103-104.

Panek M. (2000).

Sytuacja populacji kuropatwy w Polsce w latach 1998-2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Mat. II krajowej konferencji. WTN. 145-154.

Panek M. 2000.

Sytuacja populacji kuropatwy w Polsce w latach 1998-2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Mat. II krajowej konferencji. WTN. 145-154.

Panek M., Kamieniarz R. 1998.

Agricultural landscape structure and density of Grey Partridge (Perdix perdix) populations in Poland. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 15, 4: 309-320. (patrz pow. nr 9, 10, 8?, 12?)

Panek M., Kamieniarz R. 1998.

Agricultural landscape structure and density of Grey Partridge (Perdix perdix) populations in Poland. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 15, 4: 309-320.

Panfil J. 1961.

Inwentaryzacja bocianów białych i ich gniazd na Mazurach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17,2: 30-32.

Panfil J. 1968.

Rozmieszczenie, liczebność i ochrona niektórych ptaków na Pojezierzu Mazurskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24,5: 21-34.

Pawłowsi W. 1963.

Krzyżodzioby świerkowe Loxia curvirostra L. w parku warszawskim. Prz. Zool. 7: 312.

Pawłowski W. 1958.

Remiz w Warszawie. Lęgowiska na Żoliborzu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14, 1: 46-48.

Pawłowski W. 1958.

Bączek w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14, 1: 49-50.

Pawłowski W. 1960.

Nowe stanowiska remiza w Warszawie i okolicy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 4: 39-40.

Pawłowski W. 1961.

Zimorodek w Parku Skaryszewskim. Przyr. Pol. 5,3:15.

Pawłowski W. 1963.

Awifauna Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Z badań nad awifauną Warszawy. Prz. Zool., 7: 273-284.

Pawłowski W. 1974.

Zimowanie ptaków w Warszawie. Przyr. Pol. 1: 12-13.

Penczak T. 1965.

Ardea purpurea L. i Haliaeetus albicilla (L.) w województwie łódzkim. Prz. Zool. 9: 443-444.  o czapli purpurowej nad Bzurą

Penczak T. 1969.

Notatka o zimorodku (L.), Alcedo atthis L., i remizie Remiz pendulinus (L.) w woj. łódzkim. Prz. Zool. 12: 417-418.

Penczak T. 1978.

Rozsiedlenie ważniejszych z punktu widzenia łowiectwa i wędkarstwa gatunkow zwierząt w dorzeczu Pilicy. Stud. OŚr. Dokum. Fizjogr. VI: 259-278.

Pędziwilk A. 2000.

Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków wodnych w Regionie Łódzkim w styczniu 2000 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 17.

Pędziwilk A. 2001.

Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych. Biul. Faun. Polski Środkowej. 1: 15-16.

Pędziwilk A. 2002.

Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 2002.  Biul. Faun. Polski Środkowej. 8. 5-6.

Pędziwilk A. 2002.

Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 2002. Biul. Faun. Polski Środkowej. 8: 5-6.

Pędziwilk A. 2003.

Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 2003. Biul. Faun. Polski Środkowej. 9: 5-6.

Piasecki K. 1977.

Kulik cienkodzioby (numenius tenuirostris) i szlamnik (Limosa lapponica) w ujściu Radomki. Not. Orn. 18: 3-4: 125-126.

Piasecki K. 1978.

Wpływ zmian środowiska na ekologię ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Piasecki K. 1982.

Występowanie bociana czarnego Ciconia nigra w Puszczy Kozienickiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 4-5: 98-104.

Piasecki K. 1983.

Projektowany rezerwat przyrody Zabuże w województwie bialskopodlaskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 4: 42-50.

Piasecki K. 1984.

Badania ornitofauny lęgowej rezerwatów Kozienickiego Parku Krajobrazowego. RTN, msc.

Pielowski Z, Pinowski J. 1962.

Autumn sexual behaviour in the Tree Sparrows (Passer montanus L.). Bird Study 9 (2): 116-122.

Pielowski Z. 1957.

Ptaki w Parku Łazienkowskim w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 13,1: 34-41.

Pielowski Z. 1958.

Remiz w Warszawie. Gniazdo w Ogrodzie Zoologicznym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14, 1: 48.

Pielowski Z. 1959.

O działalności mechanizmu wybiórczości pokarmowej jastrzębia Accipiter gentilis (L.) w wypadku występowania negatywnego czynnika selekcji u części zwierząt – ofiar. Kosmos 8 (4): 347-348.

Pielowski Z. 1959.

O rozmieszczeniu pionowym ptaków w biotopie Querceto-Carpinetum. Zjazd Anatomów i Zool. Pol.: 427-429. 21-25 IX 1959, Kraków.

Pielowski Z. 1959.

Studies on the relationship: predator (Goshawk) – prey (Pigeon). Bull. Acad. Pol. Sci. II 7 (10): 401-403.

Pielowski Z. 1959.

Nowe stanowiska lęgowe synogarlicy tureckiej w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15,4: 31-32.

Pielowski Z. 1961.

Untersuchungen über die Struktur der Vogelgeselschaften einiger Waldbiotope. Die Vogelwelt 82 (3): 65-84.

Pielowski Z. 1961.

Ptaki drapieżne a hodowla drobnej zwierzyny. Łow. Pol. 24: 3-5.

Pielowski Z. 1961.

O rozmieszczeniu pionowym ptaków w biotopie Pineto-Quercetum. Ekol. Pol. 9 (1): 1-23.

Pielowski Z. 1961.

O wpływie unifikacyjnym wybiórczości pokarmowej jastrzębia (Accipiter gentilis L.) na gołębie domowe. Ekol. Pol. ser. A 9 (11): 183-194.

Pielowski Z. 1961.

Űber die Vertikalverteilung in einem Pineto-Quercetum Biotop. Ekol. Pol. Ser. A, 9: 1-23.

Pielowski Z. 1961.

Synekia w stosunkach międzygatunkowych srokosz (Laniusexcubitor L.) – kwiczoł (Turdus pilaris L.). Ekol. Pol. Ser B, 7: 277-281.

Pielowski Z. 1963.

O formie geograficznej gila Pyrrhula pyrrhula (L.) w Kampinoskim Parku Narodowym. Prz. Zool. 7: 71-78.

Pielowski Z. 1963.

Puszcza Kampinoska i jej zwierzyna. Łow. Polski 5: 7; 6: 3 i 6-7; 7: 3-5.

Pielowski Z. 1964.

Kruk i jego rola w gospodarce łowieckiej. Łow. Polski 1: 3-4.

Pielowski Z. 1965.

Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego - materiały na VIII Zjazd Pol. Tow. Zool. Olsztyn-Kortowo: 130-131.

Pielowski Z. 1968.

Studien über die Bestandsverhältnisse einer Habichtpopulation in Zentral Polen. Beitr. Angew. Vogelkunde 5: 125-136.

Pielowski Z., Kamieniarz R., Panek M. 1993.

Raport o zwierzętach łownych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Pielowski Z., Wasilewski A. 1960.

Haselmäuse in Vogelnestkästen. Zeitschrift für Säugetier 25: 74-80.

Pielowski Z., Wasilewski A. 1972.

Regulacja liczebności a niektóre aspekty struktury populacji w zgrupowaniach ptaków leśnych. Ekol. Pol. 20 (21): 219-252.

Pinowska B. 1975.

Food of female House Sparrows (Passer domesticus L.) in relation to stages of the nestling cycle. Pol. Ekol. Stud. 1: 211-225.

Pinowska B. 1976.

The effect of body composition of female house sparrows Passer domesticus (L.) on the cluth size and the number of broods. Int. Stud. Sparrows 9: 55-71.

Pinowska B. 1979.

The effect of energy and building resources of females on the production of house sparrow (Passer domesticus L.) populations. Ekol. Pol. 27: 363-396.

Pinowska B., Barkowska M., Pinowski J., Bartha A., Hahm K.-H., Lebedeva N. 2004.

The effect of egg size on growth and survival of the Tree Sparrow Passer montanus nestlings. Acta Orn. 39: 121-135.

Pinowska B., Barkowska M., Pinowski J., Hahm K.-H., Lebedeva N. 2002.

The effect of egg size on hotching rate in the Tree Sparrow Passer montanus (study in Central Poland). Acta Orn. 37: 7-14.

Pinowska B., Kraśnicki K., Pinowski J. 1981.

Estimation of the degree of contamination of granivorous birds with heavy metals in agricultural and industrial landscape. Ekol. Pol. 29, 1: 1237-149.

Pinowska B., Pinowski J. 1977.

Fecundity, morality, numbers and biomass of a population of the House Sparrow Passer domesticus (L.). Inter. Stud. Sparrows 10 (1): 26-41.

Pinowska B., Pinowski J., Kosicki J. Z. 2005.

Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus i wrony siwej Corvus cornix pod wpływem urbanizacji w strefie podmiejskiej. w: Jerzak L. et al. (red.). Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 473-480.

Pinowski J. 1953.

Metodyka badań dynamiki ekspansji ptaków z terenów zadrzewionych na obszary otwarte (pola, łąki) w cyklu rocznym. Biul. Komit. Ekol. PAN 2: 31-39.

Pinowski J. 1954.

Lęgowiska gila w Puszczy Kampinoskiej. Chr. Przyr. Ojcz. 10 (1): 50.

Pinowski J. 1954.

Wpływ obszarów zadrzewionych na awifaunę terenów otwartych i związane z tym zagadnienia adaptacji populacyjnych. Ekol. Pol. ser. A. 2 (4): 379-446.

Pinowski J. 1954.

Gospodarcze znaczenie gawrona. Ekol. Pol. ser. B 2: 109-117.

Pinowski J. 1954.

Lęgowisko gila w Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 10,1: 50.

Pinowski J. 1959.

Czynniki wpływające na liczebność gawronów (Corvus frugilegus frugilegus L.) w różnych środowiskach polnych. Ekol. Pol. ser. A 7 (16): 435-482.(org. ang.)

Pinowski J. 1960.

Über die Ursachen der unterschiedlichen Häufkigkeit von Saatkrähe in Dohle während der Stunden intensiver Nährungsaufnahme in verschiedenen Feldbiotopen. Tagungsberichte 30: 91-100.

Pinowski J. 1962.

Mechanizm dyspersji młodych ptaków u mazurka (Passer montanus L.). [W:] Streszczenia referatów VII Zjazdu PTZool.: 23a-23b, Toruń.

Pinowski J. 1964.

Der Feldsperling Passer montanus L. als potentieler wertragen von Krakheiterregern Schtenreihe d. Landesstelle d. Naturschutz u Nandeschaftspf. Nord Westfallen 1: 109-114.

Pinowski J. 1964.

Co określa stopień rozrodczości u sikor Paridae? Kosmos 13 (5): 455-456.

Pinowski J. 1965.

Overcrowding as one the causes of dispersal of young Tree Sparrows. Bird Study 12 (1): 27-33.

Pinowski J. 1965.

Dispersal of young Tree Sparrow (Passer m. montanus L.). Bull. Acad. Pol. Sc. 13 (9): 509-514.

Pinowski J. 1965.

Wpływ ostrej zimy 1962/1963 na populację mazurka Passer m. montanus L. W: Materiały na VIII Zjazd PTZool. w Olsztynie: 118.

Pinowski J. 1966.

Cykl roczny kolonii lęgowej mazurka (Passer m. montanus L.). Ekol. Pol. ser. A 14 (9): 145-172.

Pinowski J. 1967.

Wybiórczość środowisk lęgowych u mazurka (Passer m. montanus L.). Ekol. Pol. ser. A 15 (1): 1-30.

Pinowski J. 1967.

Experimental studies on the dispersal of young Tree Sparrows Passer montanus. Ardea 55 (3-4): 241-248.

Pinowski J. 1967.

Estimation of the biomass produced by a Tree Sparrow (Passer m. montanus L.). population during the breeding season. In: K. Petrusewicz (eds). Principles and methods of secondary productivity of terrestial Ecosystems: 357-368. Warsaw-Cracow.

Pinowski J. 1968.

Płodność, śmiertelność, dynamika liczebności i biomasy populacji mazurków (Passer m. montanus L.). Ekol Pol. ser. A 16 (1): 1-58.

Pinowski J. 1968.

Produkcja chwastów na polach i stopień wyżerowania ich nasion przez wróble polne (Passer montanus L.). Ekol. Pol. 14, 3: 297-301.

Pinowski J. 1969.

O ptakach [badania na mazurkach w Puszczy Kampinoskiej s. 107-108]. PZWS, Warszawa.

Pinowski J. 1970.

Priviazannost’ polevovo vorobja k opridielonnym tieritorijam v ontogieniezie. [V:] Materijały Siedmoj Pribałtijskoj Ornitołogičeskoj Konferiencii: 77-81.

Pinowski J. 1971.

Dispersal habitat preferences and the regulation of population numbers in Tree Sparrows Passer m. montanus (L.). Intern. Stud. Sparrows 5 (1): 21-39.

Pinowski J. 1981.

Biomass, production rates and dynamics. [In:] G.A. Noskov (ed.). Polevoj vorobiej Passer montanus. Leningr. Univ. Press.: 237-241.

Pinowski J. et allKTO. 1981.

Numbers and population dynamics. [In:] G.A. Noskov (ed.). Polevoj vorobiej Passer montanus. Leningr. Univ. Press.: 2?1-298.

Pinowski J., Mazurkiewicz M., Małyszko E., Pawlak R., Kozłowski S., Kruszewicz A., Indykiewicz P. 1988.

The effect of microorganismus on embryo and nestling morality in House Sparrow (Passer domesticus) and Tree Sparrow (Passer montanus). Bonn, Proc. Int. 100 Do-G Meeting, Current Topics Avian Biol.: 273-282.

Pinowski J., Myrcha A. 1970.

Winter fat deposition in the Tree Sparrow (Passer m. montanus L.) Bull. Acad. Pol. Sc. 18 (8): 457-463.

Pinowski J., Myrcha A. 1977.

Biomass and production rates. [In:] J. Pinowski, S.C. Kendeigh (eds). Granivorous Birds in Ecosystem. Intern. Biol. Progr. Vol. 12: 107-126. Cambridge Univ. Press. London – New York – Melbourne.

Pinowski J., Noskov G.A. 1981.

Autumn sexual behaviour. [In:] G.A. Noskov (ed.). Polevoj vorobiej Passer montanus. Leningr. Univ. Press.: 200-205.

Pinowski J., Pinowska B. 1985.

The effect of the snow cover on the Tree Sparrow (Passer montanus) survival. Ring 124-125: 51-56.

Pinowski J., Pinowska B. Kraśnicki K, Tomek T. 1983.

Chemical composition of growth in nestling rooks Corvus frugilegus. Ornis Scandinavica 14 (4): 289-298.

Pinowski J., Pinowska B., Truszkowski J. 1972.

Escape from the nest and blood desertion by the Tree Sparrow (Passer m. montanus L.), the House Sparrow (Passer d. domesticus L.) and the Greate Tit (Parus m. major L.). [In:] S.C. Kendeigh, J. Pinowski (eds). Productivity, population dynamics and systematics of granivorous birds: 397-405. PWN, Warszawa.

Pinowski J., Pinowska B., Wasilewski A. 1988.

Ptaki drapieżne strefy podmiejskiej Warszawy (gmina Łomianki) w latach 1954-1955 i 1980-1982. Pol. ecol. Stud. 14 (1-2): 263-284.

Pinowski J., Pinowska B., Wasilewski A. 1988.

Birds of prey in the suburban zone of Warsaw (Łomianki Commune) in 1954-1955 and 1980-1982. Pol. Ecol. Stud. 14, 1-2: 263-284.

Pinowski J., Raszewski A. 1957.

Ein interesanter Fall eines agressiven Benehmens der Saatkrähe (Corvus frugilegus L.) gegenaber die Dohle (Coloeus monedula L.) Ornit. Mitt. 9: 171.

Pinowski J., Romanwoski J., Barkowska M., Sawicka-Kapusta K., Kamiński P., Kruszewicz A.G. 1993.

Ołów i kadm a ciężar ciała  i śmiertelność piskląt wróbla domowego Passer domesticus i mazurka Passer montanus. Acta Orn. 28 (1): 63-68.

Pinowski J., Traczyk T., Czerwiński Z., Kostrowicki A. S. 1986.

Habitat changes in suburban zones. Abstr. In: IV International Congress of Ecology. Syracuse, August 10-16. New York.: 272.

Pinowski J., Truszkowski J. 1975.

Flight from nest and abandoning of broods by Tree Sparrows (Passer montanus) and Great Tits (Parus major). Proceedings Int. Orn. Congr. 15: 677-678.

Pinowski J., Wasilewski A. 1960.

Resehaare tates Uhrsache von Vögel in ihren nester. Ornit. Mitt. 12: 212-219.

Pinowski J., Wasilewski A. 1962.

Czynniki wpływające na liczebność wron Corvus corone cornix L. W różnych środowiskach. Acta Orn. 6 (14). 231-251.

Pinowski J., Wesołowski T. 1983.

Wpływ regulacji Wisły na awifaunę. [W:] Z. Kajak (red.). Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza: 543-567. PWN, Warszawa - Łódź.

Pinowski J., Wieloch M. 1972.

Energy flow the nestling and biomass production of House Sparrow Passer d. domesticus (L.) and Tree Sparrow Passer m. montanus (L.) population in Poland. [In:] S.C. Kendeigh, J. Pinowski (eds). Productivity, population dynamics and systematics of granivorous birds: 151-163. PWN, Warszawa.

Pinowski J., Wójcik Z. 1968.

Produkcja chwastów na polach i stopień wyżerowania ich nasion przez wróble polne (Passer m. montanus L.). Ekol. Pol. ser. B 14 (3): 297-301.

Pinowski J., Wójcik Z. 1969.

Die Unkrautproduktion auf den Feldern und die Ausnutzung des Unkrautsamens durch die Felsperlinge. Der Falke 16 (8): 256-261.

Piotrowska M. 1976.

Materiały do awifauny doliny Wieprza w okolicach Ułęża. Not. Orn. 17: 1-2: 35-39.

Piotrowska M. 2006.

Bocian biały w województwie lubelskim w roku 2004. w: Guziak R., Jakubiec Z. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”. Wrocław. 75-91.

Płazak Olga. 1991.

Ekologiczne reakcje wybranych gatunków ptaków dolnego Bugu na ruch turystyczny i mikrozróżnicowanie siedliska. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Polubiec E. 1995.

Ptaki drapieżne obrębu Kromnów. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW, praca magisterska, 54 s., Warszawa.

Połujański A. 1856.

Zygmunt Klepkarz – założyciel wsi Wiersze. W: Strąbski S. (red.) Rocznik na rok przestępny 1856. Druk bracia Hindemich, Warszawa.

Połutrenko G., Rzępała M. 1999.

Nietypowe gniazdo bocina. Kraska. Biuletyn MTOF. 4, 1-2: 15-16.

Pomarnacki L. 1952.

Aklimatyzacja cietrzewi. Łow. polski 7/8: 13. o cietrzewiu w Kozienicach.

Pomarnacki L. 1952.

Łabędzie w kieleckim. Łowiec polski 4: 16.dotyczy stawów w Modrzejowicach, czyli Mazowsze !

Pomarnacki L. 1953.

O cietrzewiu w Sieciechowie. Łowiec Pol. 4: 64.

Pomarnacki L. 1955.

Kilka uwag o życiu synogarlicy tureckiej w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 11, z. 2.

Pomarnacki L. 1956.

Remiz w powiecie radomskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 12, 1: 36.

Pomarnacki L. 1956.

Nowe stanowisko remiza w Kielecczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 12, 5: 29.

Pomarnacki L. 1956.

Żurawie w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 12,5: 27-28.

Pomarnacki L. 1957.

Łabędzie w powiecie radomskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 13,2: 41-43. o lęgach na stawach w Modrzejowicach i w Piastowie.

Pomarnacki L. 1959.

Ptaki parku miejskiego w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15,1: 41-43.

Pomarnacki L. 1959.

Oaza ptasia koło Radomia. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15,6: 34-37.

Pomarnacki L. 1960.

Obserwacje nad sierpówką w Radomiu. Prz. Zool. 4,4: 312-313.

Pomarnacki L. 1960.

Rycyk na Kielecczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 5: 31-33.

Pomarnacki L. 1962.

Tokowiska cietrzewi w Kielecczyźnie. Łowiec Pol. 8: 7,10.

Pomarnacki L. 1963.

Trzy notatki ornitologiczne. Chrońmy Przyr. Ojcz. 19,6: 43-44.

Pomarnacki L. 1963.

Stanowiska lęgowe rybitwy bialoczelnej i dżdżownika obrożnego. Prz. Zool. 7: 265-267.

Pomarnacki L. 1964

Cietrzew w województwie kieleckim. Prz. Zool. 8: 271-274.

Pomarnacki L. 1964.

Synogarlice tureckie w niebezpieczeństwie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 20,1: 60-61.

Pomarnacki L. 1966

Wiosenny przylot ptaków. Chrońmy Przyr. Ojcz. 22, 5: 45-46.

Pomarnacki L. 1967.

Zloty i zimowiska szpaków w Kielecczyźnie. Prz. Zool. 11: 335-337.

Pomarnacki L. 1968.

Wzrost pogłowia podgorzałek. Łowiec Pol. 21:14.

Pomarnacki L. 1969.

Ptaki w powiecie radomskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 6: 51.

Pomarnacki L. 1971.

Nowa kolonia mew śmieszek Larus ridibundus w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 27, 4: 53-55 (o koloniach w Piastowie i Bąkowcu)

Pomarnacki L. 1973.

Jarzabek (Tetrastes bonasia L.) w województwie kieleckim. Prz. Zool. 17: 77-79.

Pomarnacki L. 1974.

Nowe stanowisko zimorodka Alcedo atthis. Chrońmy Przyr. 30, 2:67-69 o obserwacji k. Kraśnicy na Mazowszu już

Pomarnacki L. 1974.

Nowe stanowisko zimorodka Alcedo atthis. Chrońmy Przyr. Ojcz. 30, 2: 67-69.

Pomarnacki L. 1974.

Zmiany w awifaunie okolic Radomia. Biul. Kwart. RTN, ¾.

Pomarnacki L. 1979.

Dzień myśliwski Puszczy Kozienickiej. Łowiec Pol. 6:5. stanowiska LT,PX,PF

Pomarnacki L. 1979.

Pojawienie się kosów w Radomiu. Wszechświat 7-8: 172-173.

Pomarnacki L. 1980.

Ptaki lęgowe woj. radomskiego. Biul. Kwart. RTN 3: 39-52.

Pomarnacki L. 1980.

Nowa ostoja remiza. Wszechświat 2: 42-43.

Pomarnacki L. 1980.

Ptaki lęgowe Puszczy Kozienickiej. Msc.

Pomarnacki L. 1982.

Czy uratujemy ptaki Wisły? Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 6: 59-62.

Pomarnacki L. 1982.

Ginące gatunki ptaków województwa radomskiego. Chronmy Przyr. Ojcz. 38, 4-5: 106-108.

Pomarnacki L. 1984.

Puszcza Kozienicka utraciła orła Aquila chrysaetos. Chrońmy Przyr. Ojcz. 40, 2: 31-32.

Popławski L. 1961.

Sierpniowa inwentaryzacja kuropatw. Łowiec Pol. 16:4,14.

Prokopiuk Agnieszka. 1999.

Populacja lęgowa bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie warszawskim w 1994 roku. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Pruski R. 1965.

Czapliniec skazany na zagładę. Łowiec Pol. 23-24: 23.

Pruszyński M. 2002.

Uwarunkowanie ekologiczne gęstości populacji i parametrów rozrodczych jastrzębia i myszołowa w Europie Środkowej. Uniwersytet Wrocławski (praca doktorska).

Przybyliński T. 2007.

Wybrane cechy zimującej populacji ptaków szponiastych i srokosza w dol. Bzury. Biul. Faun. Polski Środkowej. 13: 4-5.

Przybysz A., Przybysz J. 1975.

Kormoran czarny Phalacrocorax carbo L. w Polsce. Prz. Zool. 19: 341-354.

Przybysz J. 1967.

Orzeł przedni w Polsce i potrzeba jego ochrony. Łowiec Pol. 5: 5-6.

Przybysz J. 1991.

Nowe stanowiska kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 5: 89-94. o kormoranie a stawach w Borowie

Przybysz J. 1997.

Kormoran. Monografie przyrodnicze. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Przybysz J., Engel J., Mellin M., Mrugasiewicz A., Przybysz A., Przybysz K. 1988.

Wzrost liczebności populacji kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis Shaw et Nodder) w Polsce. Przeg. Zool. 32,1: 71-81.

Ptasiewicz L. 1976.

Ptaki wodne i błotne okolic Machcina ze szczególnym uwzględnieniem biologii i ekologii mewy śmieszki (Larus ridibundus L.). Uniwersytet Łódzki, praca magisterska.

Puchalski W. 1938.

Rzadki gość. Łowiec, 59: 38.

Puścian E. 2003.

Wybrane aspekty biologii rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger na starorzeczu Bugu. Kulon 8: 3-10.

Pyziołek G. 1992.

Próba określenia składu pokarmu płomykówki (Tyto alba) na Nizinie Południowopodlaskiej. WSR-P Siedlce.

Raczewski A. 1960.

Notatki. Biul. Orn. 1,1: 15-16.

Rejt Ł. 1997.

Zmienność składu pokarmu miejskich pustułek w Warszawie. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Rejt Ł. 1997.

Zmienność składu pokarmu miejskich pustułek w Warszawie. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Rejt Ł. 2000.

Skład pokarmu sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie. Not. Orn. 41: 161-166.

Rejt Ł. 2001.

Feeding activity and seasonal changes in prey composition of urban Peregrine Falcons Falco peregrinus. Acta Orn. 36: 165-169.

Rejt Ł. 2003.

Udane lęgi sokoła wędrownego w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 1: 56-

Rejt Ł. 2004.

Zmienność składu pokarmu pustułki Falco tinnunculus w Warszawie. Not. Orn. 45: 215-228.

Rejt Ł., Maniakowski M. 2000.

Skład gatunkowy ptaków rozbijających się w czasie wędrówek w Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Nor. Orn. 41: 319-326.

Rejt Ł., Rutkowski R., Gryczyńska-Siemiątkowska A. 2004.

Proporcje płci piskląt Falco tinnunculus w Warszawie. W: Indykiewicz P., Barczka T. Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz. 483-487.

Rejt Ł., Turlejski K., Bronche K., Topczewski A. M. 2000.

Can food caching increase frequency of chiks’ feeding in urban Kestrels Falco tinnunculus? Acta Orn. 35: 217-221.

Rewiński L. 1930.

Szkoła wobec zagadnienia ochrony ptaków w mieście i osiedlach. Czas. Przyr., 4: 14-24.

Rezler Z., Wójcik S. 1962.

Trznadel trzypręgowy Emberiza rustoca Pall. W Warszawie. Not. Orn. 3: 37. (patrz Tomiałojć 1990, ozn. wątpliwe)

Rębiś M. 1997.

Drugie stwierdzenie płatkonoga płaskodziobego (Phalaropus fulicarius) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 2: 213.

Rębiś M. 1997.

Nietypowe gniazdo sierpówki (Streptopelia decaocto). Kulon 2: 218.

Rębiś M. 1997.

Nietypowe zachowanie bociana białego (Ciconia ciconia). Kulon 2: 218-219.

Rębiś M. 1998.

Zmiany liczebności i rozmieszczenie oraz lelementy biologii kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon 3: 67-73.

Rębiś M. 1998.

Stwierdzenie hybryda pleszki Phoenicurus phoenicurus i kopciuszka Ph. Ochruros w Poslce. Nor. Orn. 1998. 39: 50.

Rębiś M., Dombrowski A. 1997.

Niecodzienne umieszczenie gniazda zimorodka Alcedo atthis. Kulon 2: 217.

Riabinin S. 1958.

Łabędź w woj. lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14,2: 53.

Rolka M. 1993.

Populacja ptaków drapieżnych Lasu Kabackiego. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 29 s.), Warszawa.

Romanowski J. 1980.

Obserwacja mewy bladej (Larus hyperboreus) w Warszawie. Not. Orn. 21: 81.

Romanowski J. 1981.

Kolonia lęgowa ślepowronów (Nycticorax nicticorax) nad Narwią. Not. Orn. 22: 57-59.

Romanowski J. 1982.

Zimowanie mew siodłatych (Larus marinus) na Wiśle w Warszawie. Not. Orn. 22: 60-61.

Romanowski J. 1988.

Trophic ecology of Asio otus (L.) and Athene noctua (Scop.) in the suburds of Warsaw. Pol. Ecol. Stud. 14: 223-234.

Romanowski J. 1996.

On the diet of urban Kestrels (Falco tinnunculus) in Warsaw. Buteo 8: 123-130.

Romanowski J. 1996.

On the diet of urban Kestrels (Falco tinnunculus) in Warsaw. Buteo 8: 123-130.

Romanowski J., Żmihorski M. 2006.

Pokarm pójdźki Athene noctua w sezonie lęgowym z krajobrazu rolniczego Niziny Mazowieckiej. Not. Orn. 47: 203-206.

Rostek S. 1994.

Wpływ siedliska i wysokości umieszczenia skrzynek lęgowych na skład gatunkowy i efekty lęgów ptaków. SGGW (praca magisterska).

Rostek S. 1994.

Wpływ siedliska i wysokości umieszczenia skrzynek lęgowych na skład gatunkowy i efekty lęgów ptaków. Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW (praca magisterska, 71 s.), Warszawa.

Roszkiewicz S. 1911-1912.

Przelot ptactwa w okolicach Elżbietowa (gub. Siedlecka). Łowiec pol., 13: 14, 14: 189.

Roszkiewicz S. 1924.

Przelot ptactwa w zimie 1923/24 w okolicy Sokołowa Podlaskiego. Łowiec pol., 17 (6): 10-11.

Roszkiewicz S. 1924.

Ciągi słonek w okolicach Sokołowa Podlaskiego wiosną 1924 r. Łowiec pol., 17 (10): 11.

Rowiński P. 1995.

Dokumentacja ornitologiczna projektowanego rezerwatu Zakole Wawerskie. Praca magisterska, SGGW-AR.

Rowiński P. 1997.

Awifauna projektowanego rezerwatu Zakole Wawerskie w Warszawie. Kulon 2: 177-194.

Rowiński P. 1998.

Liczenie ptaków wodnych zimujących w dolinie Środkowej Wisły w styczniu 1999 roku. Kraska. Biuletyn MTOF. 3,2:19-20.

Rowiński P., Nowakowski J. K., Kowalski M. 1998.

Zespół ptaków lęgowych „Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego” w Warszawie. Kulon 3: 75-87.

Różycki W. 1967.

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus (L.). w parku w Ołtarzewie (pow. Pruszków, woj. warszawskie). Prz. Zool. 11: 70-71.

Rudnicka Wanda. 1985.

Ekologia ptaków wiejskiego parku w Opinogórze i Zielonej Skarpy w Warszawie. Uniwersytet Warszawski, praca magisterska.

Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988.

Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Studia Naturae A 32: 1-153. ZOPiZS PAN. Warszawa–Kraków.

Rydzewski W. 1935.

Nalot orzechówki syberyjskiej Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm w Polsce w roku 1933. Acta Orn. Mus. Zool. Polon. 1-12: 365-370.

Rydzewski W. 1949.

Sprawozdanie z działalności Stacji Badania Wędrówek Ptaków za rok 1938. Acta Orn. 4,1,:1-113.

Rydzewski W. 1949.

Sprawozdanie z działalności Stacji Badania Wędrówek Ptaków za rok 1939. Acta Orn. 4,2,:115-221.

Ryszkowski L. 1954.

Tworzenie się skupisk czapli w okresie koczowania. Ekol. Pol. ser. A 2 (2): 215-229.

Rzępała M. 1985.

Awifauna doliny Liwca. Praca magisterska, WSR-P, Siedlce.

Rzępała M. 1988.

Badania ptaków drapieżnych w okresie jesienno-zimowym. Sprawozdanie z sezonów 1985/86 i 1986/87. Wyd. WSR-P, Siedlce.

Rzępała M. 1990.

Badania ptaków drapieżnych w okresie jesienno-zimowym. Sprawozdanie z sezonu 1987/88. Wyd. WSR-P w Siedlce.

Rzępała M. 1997.

Kwiczoł – liczny ptak lęgowy Łosic. Orlik. 6:27.

Rzępała M. 1998.

Ptaki lęgowe miasta Łosice (woj. bialskopodlaskie, Polska wschodnia). W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ART, Bydgoszcz. 155-160.

Rzępała M. 1998.

Tragedia bocianów pod Łosicami. Kraska. Biuletyn MTOF. 3,2: 25-26.

Rzępała M. 1999.

Dzięcioł białoszyi zajmuje nowe tereny na Mazowszu. Kraska. Biuletyn MTOF. 4,1-2:31-33.

Rzępała M. 2002.

Nietypowe gniazdowanie kwiczołów. Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2:41.

Rzępała M., Kasprzykowski Z., Goławski A., Górski A., Dmoch A. 1999.

Awifauna Doliny Dolnej Narwi. Not. Orn. 40: 23-44.

Rzępała M., Kowalski M. 1992.

W obronie myszołowów. Łowiec Pol. 12: 22-23.

Rzępała M., Mitrus C. 1995.

Ocena liczebności awifauny lęgowej kompleksu leśnego „Kryńszczak” koło Łukowa w siedleckim. Not. Orn. 36: 273-295.

Sachanowicz K. 1996.

Wczesne stwierdzenie zielonki (Porzana parva) na stawach w Siedlcach. Kulon 1: 54-55.

Sachanowicz K. 1997.

Gniazdowanie kruka (Corvus corax) na moście kolejowym. Kulon 2: 77-78.

Sachanowicz K. 1997.

Powietrzne menewry bąków (Botaurus stellaris). Orlik 28:7.

Sachanowicz K. 1999.

Noclegowisko mew żółtonogich Larus fuscus pod Siedlcami. Kulon 4: 76-77.

Sachanowicz K., Domański W., Chylarecki P. 1996.

Pierwsze obserwacje pliszki cytrynowej (Motacilla citreola) na Nizinie Mazowieckiej i Południowopodlaskiej. Kulon 1: 51.

Sachanowicz K., Goławski A., Tabor A. 1999.

Awifauna lęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1966-1998. Kulon 4: 55-63.

Sachanowicz K., Nowak D. 2004.

Trznadelek Emberiza pusilla nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza. Przeg. Przyr. 15,1-2: 131-132.

Sadurski L. 1968.

Orzeł przedni trafił na Lubelszczyznę. Przyr. Pol. 12,3:18.

Sałata-Piłacińska B., Tryjanowski P. 1998.

Skład pokarmu pustułki Falco tinnunculus L. i sowy uszatej Asio otus (L.) współwystępujących w krajobrazie rolniczym Niziny Mazowieckiej. Przeg. Przyr. 9,3: 95-100.

Sankowska B. 1993.

Polęgowa migracja brodźców na Wiśle środkowej. WSR-P Siedlce.

Sapalski J. 1862.

Pogląd na historię naturalną gubernii radomskiej. Kielce.

Sawicki F. 1966.

Kampinoskie bociany. Światowid 15 (19/420): 7. (8.05.1966).

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). 2004.

Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.

Sielicki S., Sielicki J. 2006.

Restytucja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. W: Nowakowski J. J., Tryjanowski P., Indykiewicz P (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Olsztyn. 209-224.

Sielicki S., Sielicki J. 2006.

Restytucja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Studia i Mat. Centrum Eduk. Przyr. Leśn. 8, 2 (12): 133-148.

Siemaszko B., Pinowski J. 1960.

Wpływ zaprawiania ziarna kukurydzy różnymi repelentami na stopień wyżerania zasiewów przez ptaki krukowate. Rocz. Nauk. Roln. 83 (2): 391-401.

Sierakowski K., Pinowski J., Wolański H. 1969.

Przelot wiosenny żurawi Grus grus L. w Polsce. Prz. Zool. 13 (3): 247-251.

Sierakowski K., Pinowski J., Wolański H. S. 1969.

Przelot wiosenny żurawi Grus grus (L.) w Polsce. Prz. Zool. 13: 247-251.

Sikora A., Maniakowski M. 2000.

Zimowanie bekasika Lymnocryptes minimus w północnej i śrdkowej Polsce. Not. Orn. 41: 225-238.

Siwak A. 2006.

Sukces lęgowy jastrzębia na tle wybiórczości siedliskowej. SGGW (praca magisterska).

Skoczylas R. 1961.

Dynamika liczebności, rozmieszczenie pionowe i zachowanie terytorialne dzięcioła pstrego dużego (Dryobates major L.) w borze sosnowym. Ekol. Pol. ser. A 9,14: 229-243.

Skoczylas R. 1962.

Obserwacje dzięcioła białogrzbietego w Puszczy Kampinoskiej. Not. Orn. 3,2: 47.

Skoczylas R. 1962.

Obserwacje białozora, Falco rusticolus L. w Puszczy Kampinoskiej i woj. koszalińskim. Not. Orn. 3, 2: 20.

Słomczyński R. 1996.

Próba wyjasnienia efektywności lęgów myszołowa Buteo buteo oraz mienności wysokości umieszczenia jego gniazd nad ziemią. Uniwersytet Łódzki, praca magisterska.

Słomczyński R. 1997.

Próba wyjaśnienia efektywności lęgów jastrzębia i zmienności wysokości umieszczenia jego gniazda. Biul. Faun. Polski Środkowej. 3, 1: 7-8.

Słupek J. 1990.

Charakterystyka zgrupowań lęgowych ptaków wodno-błotnych wybranych kompleksów stawów rybnych wschodniej częsci Niziny Mazowieckiej. WSR-P W Siedlcach, praca magisterska.

Soćko B., Mitrus C. 2003.

Zmiany jakościowe i ilościowe awifauny lęgowej stawów rybnych w Kołodziążu w ostatnich 35 latach. Kulon 8: 11-20.

Sokolowski J. 1960.

The mute swan in Poland. State Council for Conserv. of Nature, Warsaw, 1: 1-28.

Sokołowski J. 1939.

Drop (Otis tarda) w Polsce. Wyd. Państw. Rad. Ochr. Przyr., 51: 1-52.

Sokołowski J. 1958.

Ptaki ziem polskich, t I. PWN, Warszawa. Ss. 441.

Sokołowski J. 1959.

Ptaki ziem polskich, t II PWN, Warszawa. Ss. 569.

Sokołowski J. 1960.

The Mute Swan in Poland. State Council for Conserv. Of Nature. Warszawa pp. 28.

Sokołowski J. 1972.

Ptaki ziem polskich. Tom I-II. Wyd. 2. PWN, Warszawa.

Solarz P. 1996.

Zimowe obserwacje północnego podgatunku kowalika (Sitta europaea europaea) pod Warszawą. Orlik 9: 14.

Solarz P. 2004.

Walory przyrdnicze parku przy ul. Koziorożca (Warszawa-Włochy). Kraska. Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. 11, 2: 49-51.

Sosnowski J. 1955.

Bocian czarny pod Tomaszowem Mazowieckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 9,5:43-44.

Sosnowski J. 1991.

Fauna ptaków drapieżnych Puszczy Pilickiej. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.

Sosnowski J. 1994.

Awifauna miasta Toamszowa Mazowieckiego. Wyd. Muzum w Tomaszowie Maz.

Sosnowski J., Chmielewski S. 1996.

Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka Forest (Central Poland). Acta Orn. 31. 2. 119-131.

Sosnowski J., Chmielewski S.1997.

Spadek liczebności kraski (Coracias garrulus) w zachodniej części Mazowsza i na Kielecczyźnie. Przeg. Przyr., 8: 4: 163-172.

Sosnowski J., Tabor J. 2005.

Przypadek nocowania kosa Turdus merula w śniegu. Kulon 10: 72-73.

Stachyra P., Kurek H. 2002.

Żołna. Monografie przyrdnicze. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Stańczykowska A., Zyska P., Dombrowski A., Kot H., Zyska E. 1990.